Przetargi.pl
Wykonanie Platformy Komunikacyjnej na potrzeby Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. Postępowanie nr 22/GDOŚ/2013

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5792107 , fax. 22 5792112
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54 52/54
  00-922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5792107, fax. 22 5792112
  REGON: 14162841000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdos.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie Platformy Komunikacyjnej na potrzeby Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. Postępowanie nr 22/GDOŚ/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Platformy Komunikacyjnej na potrzeby Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: zaprojektowania, wykonania i wdrożenia rozwiązania informatycznego w postaci platformy komunikacyjnej, stanowiącej rozbudowę posiadanych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zasobów informatycznych; przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników i administratorów wykonanego systemu; przekazania licencji na dostarczone oprogramowanie systemowe i narzędziowe, którego nie będzie autorem, a także oprogramowania bazowego, którego autorem będzie Wykonawca lub inne podmioty; przekazania kodów źródłowych do oprogramowania bazowego, którego jest autorem; udzielenia praw autorskich i przekazania kodów źródłowych do oprogramowania dedykowanego; wykonania i dostarczenia dokumentacji systemu; udzielenia gwarancji na system i świadczenia serwisu gwarancyjnego; świadczenia usług asysty technicznej i konserwacji dla systemu w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 etapów: Etap I - Wykonanie projektu graficznego oraz projektu technicznego systemu: Etap I musi być zrealizowany nie później niż w terminie opisanym w Załączniku nr 9 do SIWZ, w zakresie zgodnym z rozdziałem 7.1 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; Etap II - Wykonanie prototypu systemu: Etap II musi być zrealizowany nie później niż w terminie opisanym w Załączniku nr 9 do SIWZ, w zakresie zgodnym z rozdziałem 8 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; Etap III - Wykonanie systemu wraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem testów akceptacyjnych i testów wydajnościowych: Etap III musi być zrealizowany nie później niż w terminie opisanym w Załączniku nr 9 do SIWZ. Zakres etapu III obejmuje wykonanie systemu zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi opisanymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, przygotowanie i przeprowadzenie testów akceptacyjnych zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale 10 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; Etap IV - Instalacja i konfiguracja systemu wraz z przeprowadzeniem szkoleń: Etap IV musi być zrealizowany nie później niż w terminie opisanym w Załączniku nr 9 do SIWZ, w zakresie zgodnym w szczególności z opisem zawartym w rozdziałach 7.3, 9 oraz 12 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; Etap V - Świadczenie asysty technicznej Etap V będzie realizowany od dnia podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, potwierdzającego dostarczenie i zainstalowanie przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego wykonanego Systemu, przez okres 24 miesięcy, w zakresie zgodnym z wymaganiami opisanymi w rozdziale 13 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ na warunkach opisanych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ; Ilekroć w niniejszej SIWZ zostaną wskazane znaki towarowe, patentu lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 720000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gdos.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach