Przetargi.pl
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Gminie Glinojeck

Gmina Glinojeck ogłasza przetarg

 • Adres: 06-450 Glinojeck, ul. Płocka 12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6740017 , fax. 23 6742818
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Glinojeck
  ul. Płocka 12 12
  06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie
  tel. 23 6740017, fax. 23 6742818
  REGON: 13037788200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glinojeck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Gminie Glinojeck
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Gminie Glinojeck w miejscowościach: Budy Rumockie, Luszewo, Wkra, Bielawy. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) budowę linii oświetlenia ulicznego, 2) montaż i postawienie słupów energetycznych, 3) montaż opraw oświetleniowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 2 000,00 zł Słownie: dwa tysiące złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.glinojeck.bipgmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach