Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem zespołów prądotwórczych

Gmina Nur ogłasza przetarg

 • Adres: 07-322 Nur, ul. Drohiczyńska 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 086 2779900 , fax. 086 2779901
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nur
  ul. Drohiczyńska 2 2
  07-322 Nur, woj. mazowieckie
  tel. 086 2779900, fax. 086 2779901
  REGON: 45067010800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanur.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem zespołów prądotwórczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem, podłączeniem oraz pierwszym uruchomieniem fabrycznie nowych zespołów prądotwórczych na potrzeby stacji wodociągowych w Ołowskich i Zuzeli oraz Urzędu Gminy w Nurze - łącznie 3 sztuki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 311000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4.000 zł, słownie: cztery tysiące złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminanur.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach