Przetargi.pl
Ścięcie poboczy gruntowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszkowskiego

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 07-200 Wyszków, al. Róż 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7420750 , fax. (029) 742 25 10
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Wyszkowskiego
  al. Róż 2 2
  07-200 Wyszków, woj. mazowieckie
  tel. 029 7420750, fax. (029) 742 25 10
  REGON: 55066846200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wyszkowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ścięcie poboczy gruntowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót polegających na ścięciu poboczy gruntowych o średniej szerokości 1,25 m w ilości 50.000 m położonych w pasach drogowych dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę. W ramach realizacji powyższych prac Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zabezpieczenia na własny koszt w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zleconych robót sprzętu i narzędzi, 2) zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca wykonywanych robót na czas ich trwania. Dla prac związanych z remontem przepustów drogowych związanych z wymianą rur przepustowych wykonanych na podstawie tymczasowej organizacji ruchu, 3) w oferowanej stawce uwzględnić należy wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania robót w szczególności koszty materiałów, dojazdu do miejsca robót, koszty bieżących napraw, konserwacji sprzętu, koszty paliwa, oznakowania pojazdów i miejsc wykonywania prac, sporządzenia i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, koszty związane z wywozem i utylizacją urobku powstałego w trakcie wykonywania robót oraz wszelkie koszty osobowe oraz koszty ubezpieczeń od ryzyk związanych z wykonywaniem umowy. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - Załącznik Nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie ul. Kościuszki 5 nr rachunku bankowego 15 8931 0003 0000 9191 2022 0020 z dopiskiem na blankiecie: Ściecie poboczy w roku 2013. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w Kancelarii Zamawiającego. Oryginał będzie do odbioru po podpisaniu Umowy z wybranym wykonawcą. 4.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 6.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po: a)wyborze najkorzystniejszej oferty, b)zawarciu z Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, c)unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 9.Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11.Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wyszkowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach