Przetargi.pl
Konserwacja i restauracja tarasu północnego, balkonu północnego i balkonu południowego Pałacu w Nieborowie.

Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6211031
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Warszawie
  Al. Jerozolimskie 3 3
  00-495 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6211031
  REGON: 00027599000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnw.art.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i restauracja tarasu północnego, balkonu północnego i balkonu południowego Pałacu w Nieborowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy tarasie północnym, balkonie północnym i balkonie południowym Pałacu w Nieborowie wraz z opracowaniem pełnej dokumentacji prac: opisowej i fotograficznej. Szczegółowy opis stanu zachowania i program prac konserwatorskich zawiera załącznik nr 7. Zamawiający zaleca aby zainteresowani Wykonawcy dokonali wizji lokalnej - po uprzednim uzgodnieniu terminu - na części obiektu objętej postępowaniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507600000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: mnw.art.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach