Przetargi.pl
wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego.

Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 49
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8562850 , fax. 074 8523110
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Świdnicy
  ul. Armii Krajowej 49 49
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8562850, fax. 074 8523110
  REGON: 00057958900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swidnica.bip-gov.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. 3.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej tj. projekcie budowlanym, wykonawczym, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych autorstwa Spółki Inwestycyjno - Budowlanej Biodom sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie. 3.3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych 45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 3.4.Zakres robót obejmuje : - demontaż okien w pom. węzła cieplnego oraz w pom. technicznym wraz z zamurowaniem otworów, - demontaż drzwi do węzła cieplnego, - demontaż drzwi pomiędzy salami zabaw a sypialniami dzieci, - demontaż bocznych ścianek wiatrołapu, przeszklonych konstrukcji stalowej, - demontaż drzwi zewnętrznych wiatrołapu przy wejściu głównym dwuskrzydłowych, stalowych, przeszklonych oraz jednoskrzydłowych, - demontaż drzwi wewnętrznych wiatrołapu przy wejściu głównym jednoskrzydłowych, stalowych, przeszklonych, - przekucia i przemurowania otworów drzwiowych, - wymianę istniejącej stolarki drzwiowej oraz wiatrołapu na nową wg zestawienia stolarki (rys. nr A5), - wyburzenie dwóch słupów usytuowanych pomiędzy wiatrołapem a holem/szatnią, - rozbiórka istniejącej wykładziny pcw w pom. holu/szatni, - demontaż boazerii drewnianej na ścianach korytarza, - demontaż drewnianego sufitu podwieszanego w korytarzu, - demontaż przewodów wentylacyjnych oraz demontaż wyciągu wentylacyjnego w kuchni. Przed demontażem przewodów należy sprawdzić czy kanały są drożne i użytkowane. W przypadku użytkowania, jako wentylacji grawitacyjnej któregoś z demontowanych przewodów wentylacyjnych należy zapewnić wentylację danego pomieszczenia w inny sposób, - ułożenie wykładziny PCV trudno zapalnej w pom. holu/szatni, korytarzu oraz poczekalni, posiadającą atest, na co najmniej trudno zapalną wraz z listwą przypodłogową oraz cokolikami. - wzmocnienie nadproży - po rozkuciu otworów drzwiowych wzmocnić nadproże, - wykonanie stalowego podciągu - po demontażu ścianek z przeszkleniem, - wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach korytarza i suficie, z których zdemontowano boazerię oraz strop podwieszany, w miejscach przekuć po otworach drzwiowych oraz po zamurowanych otworach okiennych, - malowanie ścian korytarza i sufitu, z których zdemontowano strop i boazerię oraz ścian klatek schodowych, na których zamontowano hydranty, w miejscach przekuć po otworach drzwiowych oraz po zamurowanych otworach okiennych, - demontaż hydrantów, wykucie wnęk pod hydranty, przebudowę instalacji hydrantowej wodnej p.poż polegającej na zastąpieniu istniejących hydrantów na hydranty DN 25 z wężem półsztywnym, wraz z montażem wodomierza oraz zaworem antyskażeniowym, - przepusty instalacyjne EI 120 w węźle, - podłączenie hydrantów do najbliższych stałych punktów poborów wody, - instalację oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu 2lx., oprawy o mocy 2 x11W, - instalację sygnalizacji pożaru składającą się z: centralki sygnalizacji pożaru, adresowalnych czujek optyczno - temperaturowe, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów optyczno - akustycznych, - wyłącznik prądu p.poż, - montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, - ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: wymianę pokrycia na dachu wiatrołapu na 2 warstwy papy termozgrzewalnej wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan - cynk gr. 0,6 cm. Wymiana pokrycia dachu wiatrołapu obejmuje: -rozebranie warstw pokrycia z papy, -wywóz papy z terenu rozbiórki wraz z utylizacją, -uzupełnienie pokrycia 2 warstwami papy termozgrzewalnej, -rozebranie i uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy tytan - cynk, -rozebranie i uzupełnienie rur spustowych z blachy tytan - cynk, -rozebranie i uzupełnienie rynien wiszących z blachy tytan - cynk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swidnica.bip-gov.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach