Przetargi.pl
usługi serwisowe wraz z dostawą części zamiennych do urządzeń do oczyszczania powietrza GENANO 310

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 50-369 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7842030 , fax. 071 3270911
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 58 58
  50-369 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7842030, fax. 071 3270911
  REGON: 00028899800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk1.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi serwisowe wraz z dostawą części zamiennych do urządzeń do oczyszczania powietrza GENANO 310
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych wraz z dostawą części zamiennych do urządzeń do oczyszczania powietrza GENANO 310: Pakiet nr 1 - świadczenie usług serwisowych wraz z dostawą części zamiennych do urządzeń do oczyszczania powietrza GENANO 310 - w zakresie konserwacji; Pakiet nr 2 - świadczenie usług serwisowych wraz z dostawą części zamiennych do urządzeń do oczyszczania powietrza GENANO 310 - w zakresie naprawy; Określenie przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział II SIWZ oraz dokumentacja techniczno - ruchowa urządzenia do oczyszczania powietrza Genano 310; wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507300001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsk1.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach