Przetargi.pl
Przebudowa toalet w Publicznym Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach

Publiczny Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi ogłasza przetarg

 • Adres: 58-160 Świebodzice, ul. Mieszka Starego 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 666 96 22 , fax. 74 666 96 22
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczny Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi
  ul. Mieszka Starego 4 4
  58-160 Świebodzice, woj. dolnośląskie
  tel. 74 666 96 22, fax. 74 666 96 22
  REGON: 89149867100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzspg.swiebodzice.szkolnastrona.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa toalet w Publicznym Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac związanych z przebudową części sanitariatów na I i II piętrze budynku Publicznego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Świebodzicach. 2.Zakres robót obejmuje m.in.: 1) montaż lekkich ścianek wydzielających kabiny sanitarne, 2) wykonanie sufitów podwieszanych oraz obudów instalacji w pomieszczeniach sanitarnych, 3) wykonanie tynków i okładzin ściennych i podłogowych, 4) roboty malarskie, 5) wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, 6) wykonanie instalacji sanitarnych wraz z osprzętem, 7) wykonanie instalacji elektrycznych. Wykonawca musi zapewnić funkcjonowanie jednej toalety w trakcie prowadzonych prac. 3.Przedmiot zamówienia winien być realizowany w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, opracowaną przez Inżynieria Sanitarna - Projektowanie, Nadzór Grażyna Baran z siedzibą w Świdnicy przy ul. Wodnej 34/6, zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do SIWZ tj. : 1) Projekt budowlany, 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452140000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Nr 82 2030 0045 1110 0000 0229 6850 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium i jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot bez uszkodzenia. 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pzspgswiebodzice.biposwiata.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach