Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby utworzenia Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w Kowarach

Urząd Miejski w Kowarach ogłasza przetarg

 • Adres: 58-530 Kowary, ul. 1-go Maja 1a
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 718-24-16
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Kowarach
  ul. 1-go Maja 1a 1a
  58-530 Kowary, woj. dolnośląskie
  tel. 075 718-24-16
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby utworzenia Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w Kowarach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby utworzenia Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w Kowarach i obejmować będzie następujący zakres prac : 1.Prace rozbiórkowe i montażowe wykucie bruzd pod dźwigary dwuteowe szerokostopowe typu HEB 16, wykucie otworów drzwiowych, demontaż istniejących drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych, demontaż okien drewnianych, rozbiórka wykładzin z tworzyw sztucznych, posadzek z płytek z kamienia sztucznego, posadzek cementowych i podłóg wraz z legarami z zasypką izolacyjną, zamurowanie otworów drzwiowych, przemurowanie ścianek działowych, rozbiórka podłoży podposadzkowych, wykopy na zewnątrz budynku i w piwnicy, usunięcie starego pokrycia papowego, rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich nie nadających się do ponownego wbudowania, demontaż starej instalacji wodnej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, demontaż starego kotła wraz z osprzętem, demontaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego. 2. Roboty budowlane dobudowa nowej klatki schodowej i platformy dla osób niepełnosprawnych pomiędzy parterem i I -szym piętrem, roboty ziemne, ściany przyziemia, nadziemia i słupy żelbetowe, wykonanie schodów żelbetowych, fundamenty (konstrukcja + izolacja), przemurowanie ścian wewnętrznych, ścianki działowe na 1/2 cegły, zamurowanie nieczynnych otworów drzwiowych, wykonanie nadproży drzwiowych, przemurowanie kominów i kanałów wentylacyjnych, montaż stropu WPS i podciągów, montaż nowych kompletnych drzwi jednoskrzydłowych drewnianych, montaż okien drewnianych zespolonych dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe, wykonanie podłoży betonowych pod posadzki, montaż ścianek działowych gipsowo- kartonowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, wykonanie sufitów podwieszanych, naprawa starych tynków i licowanie ścian płytkami, elewacja - czyszczenie powierzchni tj: kamień porowaty, piaskowiec, cegła klinkier, roboty kowalsko -ślusarskie, elementy zewnętrzne -opaska wokół budynku, wymiana elementów konstrukcji dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 3. Roboty instalacyjne (instalacje sanitarne) roboty rozbiórkowe, instalacja wodociągowa, kanalizacja zewnętrzna, kanalizacyjna wewnętrzna, instalacja gazowa, instalacja centralnego ogrzewania, Kotłownia- wyposażenie kotłowni, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej. 4. Roboty instalacyjne ( instalacje elektryczne) wykucie bruzd pod rury osłonowe, wprowadzenie przewodów dla instalacji zasilajacej, oświetleniowej i niskoprądowej, montaż opraw oświetleniowych, montaż gniazdek i łączników, montaż tablic elektrycznych, instalacja teleinformatyczna, montaż instalacji oddymiania klatki schodowej, montaż podgrzewania elektrycznego rynien, oświetlenie zewnętrzne, instalacja odgromowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych, montaż czujników DG, montaż modułu sterującego MD, i sygnalizatora SL, pomiary ochronne. 5. Roboty wykończeniowe uzupełnienie i wykonanie tynków wewnętrznych, wykładziny podłogowe ( komunikacja ) z gresów, panele podłogowe, okładziny ścienne, gruntowanie podłoży pod tynki cienkowarstwowe, wykonanie tynków cienkowarstwowych, gruntowanie podłoży pod malowanie gładzi gipsowych, malowanie sufitów emulsją w kolorach jasnych dwukrotnie , malowanie scian farbą emulsyjną w kolorach jasnych dwukrotnie z płyt GK- trzykrotnie, zamontowanie zamków wpuszczanych, klamek z szyldami długimi i rozetami ( sanitariaty)- satyna, montaż listew narożnych i wykończeniowych. 6. Zagospodarowanie terenu karczowanie drzew i oczyszczenie terenu, usunięcie warstwy humusu, korytowanie i wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej - kostka ekologiczna o dużych wpustach dystansowych, wykonanie nawierzchni żwirowej, wykonanie trawników dywanowych siewem-trawa nawierzchnia gruntowa+ kratka trawnikowa , sadzenie drzew i krzewów, dostawa i montaż nawierzchni z kraty trawnikowej. 7. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 8. operat kolaudacyjny. 9. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówieniam określa dokumentacja projektowa obejmująca załaczniki od nr 10 do nr 73 do SIWZ na którą składa się m.in.: Projekt budowlany, branża: architektura + konstrukcji Projekt budowlany, branża: elektryczna Projekt budowlany branża: sanitarna przedmiar robót: budowlanych przedmiar robót elektrycznych przedmiar robót wodno - kanalizacyjnych szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opis parametrów równoważności
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452140000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości: 50.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kowary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach