Przetargi.pl
Usługa kompleksowego wsparcia w zakresie szkoleń zawodowych, realizowana w ramach komponentu outplacementowego projektu pn.: Aktywizacja rynku pracy - wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7527500 , fax. 75 7522794
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. 1 Maja 27 27
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7527500, fax. 75 7522794
  REGON: 23017799600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Agencja Rozwoju Regionalnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowego wsparcia w zakresie szkoleń zawodowych, realizowana w ramach komponentu outplacementowego projektu pn.: Aktywizacja rynku pracy - wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest usługa kompleksowego wsparcia w zakresie szkoleń zawodowych realizowana w ramach komponentu outplacementowego projektu pn. Aktywizacja rynku pracy - wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców. Zakres zamówienia obejmuje realizację następującego zadania: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 25 osób. Cena powinna zawierać koszt trenerów, wykładowców, wynajęcie sali, innych kosztów logistycznych, koszt wyżywienia i ewentualnego noclegu, koszty dojazdów uczestników szkolenia, koszt materiałów szkoleniowych, ubezpieczenia, orzeczenia lekarskiego, zaświadczenia, koszty egzaminu, itp. Szkolenia zawodowe zrealizowane zostaną na terenie woj. dolnośląskiego, każdorazowo w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w lokalu zapewnionym przez Wykonawcę. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Zakresie Zadań Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca, zgodnie z wymogami zawartymi w Zakresie Zadań Wykonawcy, zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego wykonania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium wymagane do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi: 2 500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.karr.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach