Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie

Gmina Kąty Wrocławskie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3907219 , fax. 071 3907219
 • Data zamieszczenia: 2016-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kąty Wrocławskie
  ul. Rynek Ratusz 1 1
  55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3907219, fax. 071 3907219
  REGON: 93193505200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną z podziałem na poszczególne etapy realizacji zaczynając od Etapu I, a kończąc na Etapie III, w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, jako integralnych części niniejszej SIWZ wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Poszczególne etapy prac obejmują swoim zakresem: a) Etap I - Budowa nowej części obiektu; b) Etap II - Remont (modernizacja) istniejącego budynku szkoły; c) Etap III - Budowa części sportowej. 2. Na terenie działek 11/25, 11/26, 67 i 11/4 położonych w obrębie Sadków powstanie piętrowy budynek szkoły, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej ok. 6200 m2. Od strony południowej i zachodniej zaprojektowano budynek pełniący funkcje szkolne i przedszkolne. Ze względu na przeznaczenie budynku i dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano jedną windę i zniwelowano teren. Budynek będzie tworzył nieregularną bryłę o zróżnicowanej strukturze powierzchni. Elewacje są asymetryczne. W celu realizacji podstawowej funkcji obiektu został zaprojektowany układ komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Na terenie działki zaprojektowano place zabaw (osobno dla dzieci szkolnych i przedszkolnych), ciągi piesze i pieszo-jezdne, miejsca postojowe dla samochodów. W części dydaktycznej mieścić się będzie m.in. przedszkole, świetlice, jadalnia, kuchnia, sale lekcyjne, sala informatyczna, biblioteka, pomieszczania dla kadry wychowawczej i dyrekcji, szatnie oraz pomieszczenia sanitarne. Z części dydaktycznej będzie bezpośredni dostęp do sali gimnastycznej, w której zamontowane zostaną urządzenia audio-wideo. Obiekt będzie zabezpieczony akustycznie w celu zmniejszenia emisji hałasu w salach lekcyjnych, Sali gimnastycznej, korytarzach. 3. Wykonawca ma wykonać przedmiot zamówienia zaczynając realizację od Etapu I, przez Etap II, a kończąc na Etapie III. Wykonawca nie może zmienić kolejności realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2016-2018. W roku 2016 będą mogły zostać rozliczone roboty wykonawcy w kwocie maksymalnie 30% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto. W roku 2017 Wykonawca rozliczy roboty w kwocie maksymalnie 45% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto z uwzględnieniem rozliczenia dokonanego w roku 2016. W roku 2018 Wykonawca rozliczy pozostałą kwotę całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, która zostanie po uwzględnieniu płatności dokonanych przez Zamawiającego w roku 2016 i 2017. 5. Wykonawca po podpisaniu umowy dokona inwentaryzacji placu budowy i dostarczy ją Zamawiającemu do 10 dni od daty przekazania placu budowy w formie opisowej i dokumentacji fotograficznej. 6. Wykonawca zapewni ruch zastępczy na czas realizacji robót nieutrudniający funkcjonowanie szkoły, zabezpieczy istniejące instalacje i sieci, a także będzie dbał o porządek na drodze dojazdowej na plac budowy. 7. Wykonawca zorganizuje swoją pracę w sposób umożliwiający bezproblemowe funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w budynku przy ul. Szkolnej w Sadkowie w godzinach jej otwarcia. 8. Wykonawca wykona prace towarzyszące, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w zakresie przedmiotu zamówienia łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji placu budowy (drzew, elementów wyposażenia i budowli), inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. Inwentaryzację placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 10 dni od daty przekazania placu budowy w formie opisowej i dokumentacji fotograficznej. 9. Po stronie Wykonawcy jest zorganizowanie odbioru inwestycji przez służby zewnętrzne, tj. Państwową Straż Pożarną i Państwową Inspekcję Sanitarno-Epidemiologiczną oraz uzyskanie ich pozytywnego stanowiska niezbędnego do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 10. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich, lub uszkodzenia ciała albo śmierci, które mogą się wydarzyć osobom trzecim wskutek wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Ubezpieczenie będzie zawarte na kwotę nie niższą niż 1.500.000 zł na jeden wypadek niezależnie od ilości zdarzeń. Ubezpieczenie winno ubezpieczać Zamawiającego, Wykonawcę oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców. 11. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć mienie w trakcie budowy, montażu i składowania w miejscu prowadzenia robót budowlanych wymienionych we wzorze umowy od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym. Ubezpieczenie robót prowadzonych przez Wykonawcę będzie zawarte na kwotę nie niższą niż 110% wartości brutto całkowitego wykonania inwestycji, stanowiącą pełen koszt odtworzenia, łącznie z kosztem wyburzenia i usunięcia gruzu. 12. Pozycje Przedmiaru Robót opisują w sposób skrócony zakres robót objętych przedmiotem zamówienia. Ten sposób przedstawienia zakresu robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych. 13. Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę przedmiaru dla roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. 14. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstaw do wyceny robót. 15. Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji projektowej z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W taki sposób Roboty będą odbierane. 16. Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego we wzorze umowy, Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 17. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za stan techniczny miejsc bezpośrednio sąsiadujących z częścią projektowanego budynku i ponosi wszelkie koszty związane, z powstałymi na skutek realizacji przedmiotu zamówienia, usterkami w istniejącym budynku szkoły. 18. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu szczegółowy zakres rzeczowy i terminy wykonania poszczególnych robót budowlanych w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452140000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium na etapie składania ofert w wysokości 400.000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/15.dhtml
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach