Przetargi.pl
Przedszkole - budynek przy ul. Świdnickiej 49: remont pomieszczeń bloku żywieniowego

Gmina Sobótka ogłasza przetarg

 • Adres: 55-050 Sobótka, Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3162043 do 045 , fax. 071 3162123
 • Data zamieszczenia: 2016-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sobótka
  Rynek 1 1
  55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3162043 do 045, fax. 071 3162123
  REGON: 93193511200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sobotka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedszkole - budynek przy ul. Świdnickiej 49: remont pomieszczeń bloku żywieniowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Przedszkole - budynek przy ul. Świdnickiej 49: remont pomieszczeń bloku żywieniowego, polegającego na wykonaniu następujących robót budowlanych: 1. Roboty branży ogólnobudowlanej 1) W zakresie robót rozbiórkowych m.in.: - odbicie tynków wewnętrznych, - zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, - rozebranie ścianek, filarów, kolumn z cegieł, - wykucie ościeżnic stalowych, - wywiezienie odpadów na wysypisko, 2) W zakresie robót murarskich m.in.: - uzupełnienia ścian lub zamurowania otworów cegłami, - podstemplowanie zagrożonych nadproży i belek stropowych, - wymiana stalowych nadproży oraz ich oszpałdowanie, 3) W zakresie robót tynkarskich m.in.: - gruntowanie podłoża pod tynki, nakładanie tynku gipsowego, - przygotowanie powierzchni podłoża, gruntowanie podłoża, wykonanie gładzi, 4) W zakresie robót związanych ze stolarką drzwiową i okienną m.in.: - obsadzanie wewnętrznych parapetów, - montaż wraz z obróbką drzwi zewnętrznych, - montaż ościeżnic stalowych drzwi wewnętrznych, - montaż drzwi wewnętrznych,- wykonanie ścianek systemowych do kabin sanitarnych, 5) W zakresie robót związanych z ściankami i obudowami gk, sufitami podwieszanymi gk m.in.:- wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na profilach stalowych, wykonanie obudów elementów z płyt gipsowo-kartonowych, - wykonanie sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych, - wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzkę zaprawą samopoziomującą, - wykonanie izolacji uszczelniającej pod okładzinę ceramiczną ścienną, 6) W zakresie robót wykończeniowych i malarskich m.in.: - licowanie ścian płytkami ceramicznymi, - wykonanie posadzek z płytek gresowych na zaprawie klejowej, - wykonanie cokolików z płytek gresowych na zaprawie klejowej, - wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej - malowanie farbami określonych powierzchni 2. Roboty branży sanitarnej 1) W zakresie robót kanalizacyjnych m.in.: - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do urządzeń wg projektu budowlanego, - wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej oraz rury PCW, - wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego, - wykonanie odcinka rurociągów PVC wewnątrz budynku, - wyposażenie instalacji kanalizacyjnej w czyszczaki i tłuszczowniki, - wykonanie wykopów liniowych pod projektowany rurociąg PVC, - wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym, - wyposażenie pionów kanalizacyjnych w zawory napowietrzające, - wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w ustęp, umywalki i zlewozmywak, 2) W zakresie robót demontażowych m.in.: - demontaż umywalki porcelanowej i wpustu żeliwnego, 3) W zakresie robót instalacji wody zimnej i cwu m.in.: - wykonanie odcinków instalacji wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych, - wymiana odcinków instalacji wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych, - wykonanie rurociągu z rur pex-al-pex, - wykonanie podejść do rozdzielaczy i przyborów z rur pex-al-pex, - wykucie poziomych bruzd w ścianach, - montaż szafki swp-2, swn-2, - montaż baterii umywalkowych, baterii natryskowej, brodzika, - montaż wodomierza skrzydełkowego, - montaż szafki hydrantowej naściennej wraz z zaworem hydrantowym, 4) W zakresie robót instalacji c.o. m.in.:- wymiana grzejnika żeliwnego, - wykonanie rurociągu miedzianego instalacji c.o., - montaż zaworów grzejnikowych, 5) W zakresie robót instalacji gazu m.in.: - wymiana odcinka rurociągu stalowego, - demontaż odcinka rurociągu stalowego, - demontaż kuchni palnikowej, - montaż kuchni gazowej, 3. Roboty branży elektrycznej 1) W zakresie robót związanych z wewnętrzną linią zasilającą i tablicami m.in.: - montaż tablicy TG z przygotowaniem podłoża, podłączeniem przewodów oraz badaniem zabezpieczeń, - wykucie bruzd pod przewody, zaprawienie i zamalowanie bruzd, 2) W zakresie robót związanych z instalacją oświetleniową, gniazd wtykowych, odbiorów technologicznych m.in.: - montaż puszek podtynkowych, wyłączników, gniazd, - montaż opraw fluorescencyjnych, plafonier kompaktowych, oprawy zewnętrznej, - wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, zaprawianie bruzd z pomalowaniem, - ułożenie przewodów YDY, - podłączanie wentylatorów i centrali wentylacyjnej, - montaż przycisków sterowania, wyłączników serwisowych wentylatorów, - sprawdzenie, badania i pomiary obwodów elektrycznych, skuteczności zerowania, natężenia oświetlenia, 3) W zakresie robót instalacji połączeń wyrównawczych m.in.: - ułożenie przewodu wyrównawczego LgY, - ułożenie bednarki FeZn 25x4, 4) W zakresie robót demontażowych m.in.: - demontaż opraw oświetleniowych, gniazd instalacyjnych, gniazd siłowych, wyłączników, 3.2 Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452140000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,- PLN. 8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359) 8.3 Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do dnia 27.06.2016 roku do godz. 10.00. 8.4 Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer: 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Oddział w Sobótce (w tytule przelewu prosimy wpisać: Wadium przetargowe - Modernizacja instalacji elektrycznej i komputerowej SP2 w Sobótce). Wadium wniesione w innej formie należy załączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 8 ppkt 2 ÷ 5 SIWZ musi być zdeponowane w oryginale u Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert (pok. nr 15), a kserokopię z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć jako załącznik do oferty. W przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty należy włączyć kserokopię gwarancji wadialnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał gwarancji wadialnej, który po otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane wykonawcy pocztą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium będzie uznana za odrzuconą zgodnie z art.24 ust. 4 Ustawy. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacjami Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji jakości na wykonane roboty ponad założony obligatoryjny okres gwrancji 2 lat
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sobotka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach