Przetargi.pl
Przeprowadzenie dwóch cykli kursu montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z zajęciami aktywizacyjnymi

Zakład Karny nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 50-211 Wrocław, ul. Kleczkowska 35
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3272600
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny nr 1
  ul. Kleczkowska 35 35
  50-211 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3272600
  REGON: 00032054900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie dwóch cykli kursu montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z zajęciami aktywizacyjnymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu dwóch kursów Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz dwóch cykli zajęć aktywizacyjnych dla 12 osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu (zwanych dalej beneficjentami ostatecznymi), realizowane w ramach Projektu systemowego 1.27 Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach