Przetargi.pl
Dostawa monitorów dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-950 Wrocław, ul. Podwale 30
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3718114 wew. 241 , fax. 071 3718114 w. 244
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
  ul. Podwale 30 30
  50-950 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3718114 wew. 241, fax. 071 3718114 w. 244
  REGON: 00000043100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Prokuratura

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa monitorów dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 19 sztuk jednakowych monitorów o parametrach opisanych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Monitory muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, sprawne, pochodzić z bieżącej produkcji (wyprodukowane nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą dostawy). Dostarczony w ramach realizacji umowy sprzęt musi być oznaczony znakiem CE, a materiały użyte do jego produkcji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami. I.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu, na swój koszt i ryzyko, przed podpisaniem umowy do oględzin celem weryfikacji i dokładnego określenia przedmiotu umowy jednej sztuki oferowanego monitora wraz ze specyfikacją oferowanego sprzętu według wzoru określonego w SIWZ (Załącznik nr 9), Procedurę oględzin opisano w rozdziale XIII pkt. 6 niniejszej Specyfikacji. II. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.Dostawę na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego 38b sprzętu odpowiadającego wymaganiom i parametrom opisanym (minimalne wymagania techniczne) w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostarczenia sprzętu z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. Dostawa sprzętu obejmuje jego dostarczenie (transport i wniesienie), sprawdzenie pod względem ilościowym i jakościowym. Sprzęt powinien być dostarczony w opakowaniach chroniących zawartość przed zdekompletowaniem bądź uszkodzeniem w trakcie dostawy i zabezpieczonych (zapieczętowanych lub zaplombowanych) w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości bez naruszenia plomb lub pieczęci. Sprzęt należy dostarczyć do Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Termin odbioru jakościowego zostanie wyznaczony przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia paczek. Do tego czasu Zamawiający przechowa dostarczone opakowania ze sprzętem w stanie nienaruszonym. Czas trwania procedury odbioru jakościowego wynosi do 7 dni. Odbiór jakościowy polega na weryfikacji zgodności dostarczonego sprzętu ze sprzętem określonym jako przedmiot umowy. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający umożliwi udział przedstawiciela Wykonawcy w procedurze odbioru jakościowego. Wniosek winien zostać zgłoszony najpóźniej w dniu odbioru ilościowego. Data podpisania protokołu odbioru jakościowego sprzętu (Załącznik nr 11 do SIWZ) bez zastrzeżeń będzie dniem realizacji zamówienia. 2.Udzielenie co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie i zapewnienie obsługi serwisowej dostarczonych monitorów II.Ogólne warunki gwarancji: 1.Gwarancja zostanie udzielona od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego sprzętu bez zastrzeżeń 2.Obsługa techniczna ( naprawy) prowadzona będzie w miejscu instalacji monitorów, również w jednostkach Zamawiającego zlokalizowanych poza Wrocławiem. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu obejmuje obszarem właściwości Prokuratury Rejonowe mające siedziby poza Wrocławiem w : Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy i Wołowie. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wskaże firmę, która będzie realizowała obsługę gwarancyjną. 3.Wykonawca zapewni realizacje napraw gwarancyjnych w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku, gdy naprawa przekroczy czas 2 dni roboczych, Wykonawca dostarczy monitory zastępcze o tych samych lub lepszych parametrach technicznych. Sprzęt będzie dostępny do usuwania awarii w godzinach 7:30 do 15:30 w dni robocze, analogicznie w tym samym zakresie czasowym powinien być dostępny serwis do zgłaszania awarii. Zamawiający nie wymaga, aby naprawy gwarancyjne były realizowane w soboty, niedziele i święta. 4.W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu naprawy lub niewywiązania się z obowiązku dostarczenia zastępczego sprzętu Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia naprawy lub wypożyczenia sprzętu innej firmie na koszt Wykonawcy 5.Okres gwarancji zostaje automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy 6.Jeśli przewidywany czas naprawy sprzętu przekracza 4 tygodnie lub w przypadku, gdy ten sam monitor identyfikowany przez numer seryjny ulegnie uszkodzeniu po raz czwarty, Wykonawca nie będzie wykonywał kolejnej (czwartej) naprawy, lecz wymieni uszkodzony sprzęt na fabrycznie nowy , o tych samych lub lepszych parametrach technicznych. Wymiana nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia czwartej awarii. W takim przypadku gwarancja na wymieniony sprzęt rozpoczyna bieg od momentu jego dostarczenia IV. Termin realizacji zamówienia : do 21 dni od daty podpisania umowy, przy czym dostarczenie sprzętu do Zamawiającego w ciągu 14 dni. Czas trwania procedury odbioru ilościowego i jakościowego wynosi do 7 dni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302313000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.wroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach