Przetargi.pl
Wykonanie remontu budynków nr 20, 21, 37, 38, 121 na terenie Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5685900 , fax. 082 5685716
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
  ul. Trubakowska 2 2
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 082 5685900, fax. 082 5685716
  REGON: 11012056100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu budynków nr 20, 21, 37, 38, 121 na terenie Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy remoncie pokryć dachowych budynków nr 20, 21, 37, 38 i 121, remoncie elewacji budynków nr 20, 37 i 38, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 37 oraz wymianie instalacji odgromowej budynków nr 20, 37 i 38, znajdujących się na terenie Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, przy ul. Trubakowskiej 2 w Chełmie na podstawie: Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót remontowych w/w budynków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 105 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100). 2. Wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/Okręgowy Lublin, nr 12-1010-1339-0025-2513-9120-0000. W takim przypadku dowodem wniesienia wadium jest zaksięgowanie środków na koncie Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej niż pieniężna formie, do oferty należy dołączyć kopię odpowiedniego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Oryginału dokumentu nie należy dołączać do oferty, tylko przesłać na adres NOSG Kancelaria Jawna z dopiskiem - Wadium - sprawa nr 17/13 - (dokument winien być dostarczony przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 18.07.2013 r. do godz. 13:00). 5. Wadium musi zabezpieczać ofertę na cały okres związania ofertą. 6. Z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zostanie wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy - jeżeli nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 8. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy - jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach