Przetargi.pl
dostawa testów do diagnostyki schorzeń układu pokarmowego, testów Elisa do oznaczania chromograminy A w ludzkim osoczu i odczynników chemicznych na okres 12 miesięcy

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-081 Lublin, ul. Stanisława Staszica 16
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5323935, 5325043, 5328330 , fax. 081 5329486
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
  ul. Stanisława Staszica 16 16
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5323935, 5325043, 5328330, fax. 081 5329486
  REGON: 43102923400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk1.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa testów do diagnostyki schorzeń układu pokarmowego, testów Elisa do oznaczania chromograminy A w ludzkim osoczu i odczynników chemicznych na okres 12 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa testów do diagnostyki schorzeń układu pokarmowego, testów Elisa do oznaczania chromograminy A w ludzkim osoczu i odczynników chemicznych podzielona na 7 zadań (ofert częściowych)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336963008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsk1.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach