Przetargi.pl
Przebudowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Nr 2 w Zamościu

Zespół Szkół Nr 2 w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Sienkiewicza 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6384471 , fax. 84 6384471
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 2 w Zamościu
  ul. Sienkiewicza 5 5
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 6384471, fax. 84 6384471
  REGON: 06144747500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gim1zamosc.strefa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Nr 2 w Zamościu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Nr 2 ul. Sienkiewicza 5 w Zamościu obejmująca: a. rozbiórkę ogrodzenia z płyt betonowych na słupkach żelbetowych - 80 mb b. rozbiórkę fundamentów betonowych istniejącego ogrodzenia -160 mb c. usunięcie pni po ściętych drzewach znajdujących się w linii ogrodzenia - 8 szt. d. budowę ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych w wys.2 m -40m e. budowę ogrodzenia na słupkach stalowych 60x40 z elementów typu AP kolor zielony w wysokości 150 cm z zaślepkami wewnętrznymi z zastosowaniem progów betonowych w wysokości 25 cm - 151 mb. f. montaż bram wjazdowych Typu AP kolor zielony o szerokości 3,6 m - 2 szt. g. montaż furtek typu AP kolor zielony o szerokości 1, 2 m - 2 szt. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych pod warunkiem posiadania przez te materiały i produkty nie gorszych parametrów technicznych, charakteryzujących wskazany produkt stanowiący o ich przydatności, charakterze, wytrzymałości. Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania w opisie technicznym równoważnych parametrów technicznych. W razie wątpliwości Wykonawcy, dotyczących zbliżonego wyglądu lub funkcjonalności należy złożyć zapytanie do Zamawiającego celem wyjaśnienia wątpliwości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453420006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 1690 zł, (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: PKO Bank Polski S.A. Oddział w Zamościu, nr konta 51 1020 5356 0000 1202 0153 1581 W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w pkt 8.2. lit. b-e SIWZ oryginał dokumentu należy złożyć w terminie i miejscu określonym w pkt 11.1 SIWZ (Zespół Szkół Nr 2 , ul. Sienkiewicza 5 22-400 Zamość (sekretariat szkoły). Zaleca się dołączenie (wpięcie) do oferty kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 18.07.2013r. do godz. 10:00. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy : a.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. b.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipzs2.zamosc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach