Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ujazdów- I etap gmina Nielisz

Gmina Nielisz ogłasza przetarg

 • Adres: 22-413 Nielisz, Nielisz 279
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 63 12 727 , fax. 84 63 12 715
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nielisz
  Nielisz 279 279
  22-413 Nielisz, woj. lubelskie
  tel. 84 63 12 727, fax. 84 63 12 715
  REGON: 00054352200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lublin.pl/nielisz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ujazdów- I etap gmina Nielisz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Zakres rzeczowy opracowania obejmuje a.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w miejscowości Ujazdów, gmina Nielisz b.Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 4000 mb (+/- 20%), długość przyłączy wodociągowych wynosi ok. 2500,00 mb (+/- 20%), ok. 42 gospodarstw. c.W razie konieczności zaprojektowania przepompowni, projektant powinien uwzględnić taką ewentualność w swojej ofercie. 1.1.1 W zakresie opracowania projektu należy przedłożyć Zamawiającemu: 1.1. W ramach zadania należy wykonać: 1Opracowanie materiałów i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania 2 Raporty oddziaływania na środowisko na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację zadania w zależności od potrzeb 3 Pozwolenie wodno prawne jeżeli dotyczy 4 Sporządzenie wniosku o wydanie decyzji celu publicznego na projektowaną sieć i przyłącza 5. Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych również w wersji elektronicznej szacunkowa powierzchnia wynosi ok. 38 ha Uzyskanie map ewidencyjnych gruntów z wykazem władających. 6. Niezbędne badania geologiczne geotechniczne w 2 egz. + wersja elektroniczna na CD 7. Wykonanie inwentaryzacji zewnętrznych instalacji wodnych, sanitarnych, deszczowych, energetycznych itp. znajdujących się na terenie posesji a mogących kolidować z projektowanymi instalacjami w sposób jednoznaczny przedstawić w projekcie istniejące instalacje nie podlegające przebudowie cienką linią natomiast nowoprojektowane linią grubą 8 Wykonania inwentaryzacji zieleni w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania inwestycji w razie konieczności sporządzić plan wyrębu i przesadzeń zieleni oraz uzyskać zgodę na wycinkę i zbliżenie sieci do drzew 9 Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień potrzebnych do wydania pozwolenia na budowę, a także innych, wymaganych w procesie projektowania 10 Uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości na przejście sieci i przyłączy sporządzić imienny wykaz uzyskanych zgód z nr działek na dysponowanie gruntem na cele budowlane 11. Wykonanie projektów organizacji ruchu kołowego na czas realizacji robót i ich uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych w Zamościu jeżeli dotyczy 2 egz. + wersja elektroniczna na CD 12. Opracowanie kosztorysów inwestorskich 2 egz. + wersja elektroniczna na CD 13. Liczba egzemplarzy projektu - 5 egz. projektu sieci wodociągowej z przyłączami + wersja elektroniczne na CD 14. Opracowanie przedmiarów robót 2 egz. + wersja elektroniczna na CD 15. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 2 egz. + wersja elektroniczna na CD 16 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ - 2 egz. 17 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. Sieć wodociągową zaprojektować z rur PVC. Zadanie obejmuje sieć wodociągową o długości szacunkowej 4000 mb +- 20% przyłączy o długości szacunkowej 2500 mb +- 20% oraz szacunkowo 42 szt. przyłączy . Trasy wodociągu należy wrysować w kolorze innym niż czarny na mapach zasadniczych techniką komputerową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 742320004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.pl/nielisz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach