Przetargi.pl
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENÓW INWESTYCYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. STRZELNICZEJ W ŁUKOWIE

Miasto Łuków ogłasza przetarg

 • Adres: 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 17
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łuków
  ul. Piłsudskiego 17 17
  21-400 Łuków, woj. lubelskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENÓW INWESTYCYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. STRZELNICZEJ W ŁUKOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury technicznej stanowiącej uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Strzelniczej i Łapiguz (dz. nr ewid. 1258/3, 1256/14 i 1256/16) w Łukowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Strzelniczej i Łapiguz. Zakres rzeczowy dokumentacji technicznej obejmuje: 1. Projekt budowlano - wykonawczy na budowę następujących obiektów: 1) sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 600m wraz z tłocznią oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej o średnicy kanału d=315mm o łącznej długości ok. 540m zakończonej studzienkami włączeniowymi na działkach nr 1258/3, 1256/14, 1256/16, 2) sieci wodociągowej o śr. min. ?150 (strefowej) zasilanej dwukierunkowo od istn. wodociągów zlokalizowanych w ul. Strzelniczej i Łapiguz o łącznej długości ok. 940m wraz z przyłączami w ilości 3 szt. o średnicy min ?100 i łącznej długości ok. 100m, 3) systemu odwodnieniowego terenu, 4) dwóch zjazdów publicznych z drogi gminnej na działkę nr 1258/3 i 1256/16. 2. Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę: 1) wewnętrznej drogi o nawierzchni asfaltowej (dz. nr ewid. 1233) stanowiącej dojazd do działki nr 1256/14, zakres obejmuje poszerzenie pasa ruchu wraz z dostosowaniem konstrukcji drogi do obciążenia 100 kN na oś pojazdów oraz usprawnienie komunikacji dla pojazdów ciężarowych wraz z modernizacją istn. zjazdów do posesji w ilości 8szt, przebudowę przepustu przez rów odwadniający oraz budowę kanalizacji deszczowej odwodnieniowej pas drogowy. Łączna długość drogi wynosi ok. 300m. 2) drogi gminnej nr 102498 L na odcinku od ul. Łapiguz (droga krajowa) do cmentarza wojskowego tj. na dł. ok. 445m wraz ze zjazdami do posesji w ilości 6 szt. Zakres obejmuje poszerzenie pasa ruchu wraz z dostosowaniem konstrukcji drogi do obciążenia 100 kN na oś pojazdów, budowę kanalizacji deszczowej odwodnieniowej pas drogowy oraz jednostronnego ciągu pieszego. Przebudowa dróg winna być zaprojektowana z uwzględnieniem możliwości wybudowania uzbrojenia podziemnego tj. linii telekomunikacyjnej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Zamówienie obejmuje wykonanie w 6 egz. (wersja papierowa) i 2 egz. (wersja elektron. zapisana w formacie PDF) następujących elementów dokumentacji: 1) map do celów projektowych. 2) Studium przedprojektowego tzw. koncepcji projektu budowlanego. 3) Wszelkich uzgodnień w tym: a) uzgodnienia koncepcji przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w PUiIK Sp. z o.o. w Łukowie, b) uzgodnienie sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowy drogi publicznej i budowy zjazdów w Zarządzie Dróg Miejskich w Łukowie, c) decyzji środowiskowej wraz z raportem oddziaływania na środowisko w przypadku gdy będzie wymagane, d) uzyskanie oświadczeń właścicieli posesji o wyrażeniu zgody na budowę infrastruktury technicznej, e) uzgodnienia oraz pozwolenia właściwych zarządców dróg oraz właścicieli działek na umieszczenie urządzeń obcych w ich terenie, f) uzgodnienia ZUD. 4) Projekt budowlano-wykonawczy. 5) Ogólne i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 6) Informacja BIOZ. 7) Kosztorys inwestorski z podziałem na tomy i elementy branżowe. 8) Przedmiary robót. 9) Wszelkie uzgodnienia potrzebne do uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę przez właściwy organ administracyjny. 10) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji. 11) Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw - zgodnie z zasadami określonymi w art. 31 ust. 1 w związku z art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 742320004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysięące złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007r. Nr 42, poz. 275). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BANK PEKAO S.A. Nr 51 1240 2698 1111 0010 2632 9540; z dopiskiem: Wadium na opracowanie dokumentacji technicznej. 5. W terminie składania ofert na rachunku Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze przelane tytułem wadium. Do oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazania ich siedzib i daty zawarcia umowy; 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 3) kwotę gwarancji; 4) termin ważności gwarancji; 5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązania gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku gdy Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 P.z.p. nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 P.z.p. lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukow.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach