Przetargi.pl
Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3510L Muratyn Kolonia - Pukarzów Osada

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 54
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6643045 , fax. 084 6642273
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Lwowska 54 54
  22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 084 6643045, fax. 084 6642273
  REGON: 95037163700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdptomaszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3510L Muratyn Kolonia - Pukarzów Osada
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3510L Muratyn Kolonia - Pukarzów Osada Zadanie nr 1 Odbudowa drogi powiatowej nr 3510L Muratyn Kolonia - Pukarzów Osada od km 0+000 do km 0+275, długości 0,275 km. Zadanie nr 2 Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej nr 3510L Muratyn Kolonia - Pukarzów Osada od km 0+000 do km 0+450 długości 0,450 (kilometracja techniczna od km 0+275,00do km 0+725,00) W ramach inwestycji wykonane zostaną między innymi następujące roboty budowlane dla zadania 1: - roboty przygotowawcze; roboty pomiarowe na długości 0,275km, - roboty ziemne w ilości 430 m3, - wykonanie podbudowy; mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, warstwy odsączające, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 1521,15 m2, - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 10 cm - warstwa górna w ilości 1521,15 m2 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 2 cm - warstwa klinująco- wzmacniająca w ilości 1521,15 m2, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm - warstwa ścieralna w ilości 1438,65 m2, - roboty wykończeniowe ; umocnienie skarp płytami chodnikowymi w ilości 116,00 m2 , plantowanie skarp i korony nasypów w ilości 772,00 m2, - oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu; słupki do znaków drogowych szt. 13, pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne szt. 14 W ramach inwestycji wykonane zostaną między innymi następujące roboty budowlane dla zadania 2: - roboty przygotowawcze; roboty pomiarowe na długości 0,450 km, - roboty ziemne w ilości 1221,50 m3, - wykonanie podbudowy; mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, warstwy odsączające, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 2385,00 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia stabilizowanego mechanicznie w ilości 2385,00m2 , - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych- warstwa klinująco- wzmacniająca w ilości 2385,00 m2, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna w ilości 2250,00 m2, - roboty wykończeniowe; plantowanie skarp i korony nasypów w ilości 1432,50 m2. Zakres robót niezbędnych do wykonania i ich lokalizacja zostały opisane w dokumentacji projektowej tego zadania, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 77 9620 0005 0000 3548 2001 0004 z dopiskiem Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3510L Muratyn Kolonia - Pukarzów Osada. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione na: Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi, z zastrzeżeniem art. 63g tej ustawy, dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Art. 46 ust. 3 ustawy stanowi, że Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W tym przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdptomaszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach