Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej nr 112524L (działka nr ewid. 1006) na odcinku od km 0+712 do km 1+104 w miejscowości Osmolice Pierwsze, gm. Strzyżewice

Gmina Strzyżewice ogłasza przetarg

 • Adres: 23-107 Strzyżewice,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5666025 , fax. 081 5666025
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzyżewice
  23-107 Strzyżewice, woj. lubelskie
  tel. 081 5666025, fax. 081 5666025
  REGON: 43101986200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej nr 112524L (działka nr ewid. 1006) na odcinku od km 0+712 do km 1+104 w miejscowości Osmolice Pierwsze, gm. Strzyżewice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej nr 112524L (działka nr ewid. 1006) na odcinku od km 0+712 do km 1+104 w miejscowości Osmolice Pierwsze, gm. Strzyżewice polegająca na wykonaniu następujących robót: 1) roboty przygotowawcze: a) roboty pomiarowe: 0,392 km, b) usunięcie warstwy humusu na całym odcinku, gr. ok. 15 cm z odwozem urobku na odległość do 10 km, c) roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 6 cm, 2) roboty ziemne, 3) wykonanie podbudowy: a) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, b) warstwa odsączająca z piasku - gr. 15 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 63 mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm, d) podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 5 cm, e) ułożenie krawężników 20 x 30 cm po obu stronach jezdni na ławie z oporem gr. 10 cm z betonu C16/20, 4) wykonanie nawierzchni: a) skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybko rozpadową, b) warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowo - żwirowej (AC 17W 50/70) gr. 3 cm, c) warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowa (AC 11S 50/70) gr. 4 cm, d) skropienie krawędzi nawierzchni asfaltem 5) roboty wykończeniowe: a) przewóz z odległości do 5 km, rozłożenie i zagęszczenie ziemi za krawężnikami, b) plantowanie skarp i korony nasypów 6) zjazdy: 13 szt. strona lewa i 12 szt. strona prawa, warstwy konstrukcyjne: warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm, warstwa kruszywa 0-63 mm gr. 15 cm, warstwa kruszywa 0-31,5 mm gr. 5 cm (podano grubości warstw po zagęszczeniu),, 2 zjazdy po stronie prawej z ułożeniem rur średnicy 40 cm dostarczonych przez właścicieli posesji Szczegółowy zakres, wymagania oraz warunki wykonania robót objętych przedmiotowym zamówieniem określone zostały w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Uwaga: - wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót parametry materiałów określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych, - do każdej z nazw firm, znaków firmowych itp., które zostały wymienione w projekcie budowlano - wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) dodaje się słowa lub równoważne - Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych do określonych w dokumentacji projektowej. Warunkiem jest, aby materiały i urządzenia równoważne posiadały co najmniej takie same parametry techniczno - użytkowe jak wskazane w dokumentacji. Do obowiązków wykonawcy w ramach zadania i ceny ofertowej należy: 1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektową, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych niniejszą umową warunkach oraz z należytą starannością i w terminach umownych; 2) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wbudowywanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót; 3) przedłożenie w dniu podpisania umowy kopii uprawnień kierownika budowy w specjalności drogowej z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego, 4) zapewnienie właściwego oznakowania i właściwego zabezpieczenia terenu budowy; 5) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 6) ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy; 7) zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzenia przedmiotowych robót; 8) dbałość o środowisko naturalne, w tym by odpady, emisje i zanieczyszczenia z terenu budowy, a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwie najmniejsze i nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm oraz nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego; 9) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót; 10) naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego - w uzgodnieniu z ich administratorami; 11) na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojazd do przyległych nieruchomości, ewentualne ograniczenia ruchu kołowego wykonawca będzie zgłaszał mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem; 12) do obowiązków wykonawcy należy wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma prawo żądać aktualnej inwentaryzacji na każdym etapie realizacji robót. Zatwierdzone inwentaryzacje należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej zapisanej w formie edytowalnej 13) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy; 14) opracowanie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji odbiorowej, zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru 15) czynny udział w odbiorach. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia oraz co najmniej 36 miesięcznej rękojmi. Do wykonania robót mogą być użyte wyłącznie materiały i urządzenia odpowiadające następującym wymogom: a) oznaczone znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polski Norm, z europejską aprobatą techniczną EAT lub krajową specyfikacja techniczną państw członkowskich UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, b) znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, c) dla których producenci wystawili deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami. d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, z zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta lub wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym. Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczeń załączony przedmiar należy traktować informacyjnie, Wykonawca winien wycenić cały zakres prac wymieniony w dokumentacji przetargowej zasygnalizowany w przedmiarach robót. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia w związku z tym zaleca się, aby wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia. Warunki gwarancyjne Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji jakości , na opisanych poniżej warunkach: 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy na minimum 36 miesięcy od daty ostatecznego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. 2. Gwarancja jakości musi obejmować zarówno jakość wykonanych robót jak i jakość zastosowanych materiałów, surowców i urządzeń. 3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie uczestniczyć w gwarancyjnych przeglądach okresowych oraz w odbiorze ostatecznym. 4. Początek biegu okresu rękojmi i gwarancji liczone jest od daty bezusterkowego odbioru przez zamawiającego potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót. 5. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem usunąć w okresie gwarancji i rękojmi stwierdzone wady przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 6. Wykonawca udziela gwarancji na całość przedmiotu umowy tj. także za roboty wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Uwaga: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach