Przetargi.pl
DOSTAWA MAETRIAŁÓW DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W 2012 ROKU

Starostwo Powiatowe w Chełmie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5627501 , fax. 82 5627510
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Chełmie
  Plac Niepodległości 1 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5627501, fax. 82 5627510
  REGON: 11020011300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chelmski.iap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MAETRIAŁÓW DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W 2012 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do remontów dróg powiatowych na terenie powiatu chełmskiego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i w tym celu dokonuje podziału zamówienia na 6 części. CZĘŚĆ I ZADANIA: sukcesywna dostawa grysów bazaltowych płukanych Przedmiotem zamówienia CZĘŚCI I zadania jest sukcesywna dostawa grysów bazaltowych płukanych, z podziałem na frakcje: -2-5 mm- w ilości do 400 ton; -8-11 mm - w ilości do 600 ton. Grysy muszą spełniać wymagania PN-EN 13043:2004. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do w/w wymagań, jednak Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, zobowiązany jest wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dostawy w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00- 15:00, według bieżących potrzeb określanych przez Zamawiającego, co do ilości i terminu dostawy. Realizacja dostaw w terminie 1 dnia od przekazania zamówienia telefonicznie bądź faksem. Miejsce składowania grysów: baza materiałowo- sprzętowa w Sielcu k/Chełma. Podana ilość grysów jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Minimalna ilościowa realizacja to 80% przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ II ZADANIA: sukcesywna dostawa emulsji asfaltowej Przedmiotem zamówienia CZĘŚCI II zadania jest sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej K1-70 w ilości do 100 ton. Emulsja musi spełniać wymagania zgodnie z opracowaniem Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94- IBDiM-1994 [6]. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do w/w wymagań, jednak Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, zobowiązany jest wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dostawy w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00- 15:00, według bieżących potrzeb określanych przez Zamawiającego, co do ilości i terminu dostawy. Realizacja dostaw w terminie 1 dnia od przekazania zamówienia telefonicznie bądź faksem. Podana ilość emulsji jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Minimalna ilościowa realizacja to 80% przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ III ZADANIA: sukcesywna dostawa kruszywa łamanego Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa łamanego- odsiewka torowa frakcji 0-63 mm w ilości do 3 000 ton wraz z transportem na miejsce wbudowania na terenie powiatu chełmskiego. Kruszywo będzie służyć do napraw polegających na zasypaniu lokalnych wybojów i ubytków na drogach powiatowych gruntowych. Docelowe miejsca dostawy materiału będącego przedmiotem postępowania znajdują się na terenie powiatu chełmskiego, w odległościach nie większych niż 40 km od siedziby Zamawiającego.: 22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1. Odcinki dróg zostaną wyznaczone po przeglądzie wiosennym dróg powiatowych. Miejsce rozładunku zostanie wskazane przez Zamawiającego każdorazowo przed złożeniem zamówienia. Podana ilość kruszywa jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Minimalna realizacja ilościowa to 80 % przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ IV ZADANIA: sukcesywna dostawa kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń Przedmiotem zamówienia CZĘŚCI IV zadania jest sukcesywna dostawa kruszywa frakcji 0-31,5 mm do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach i lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu w ilości do 500 ton. Kruszywo musi spełniać wymagania PN-EN 13043:2004. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do w/w wymagań, jednak Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, zobowiązany jest wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dostawy w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00- 15:00, według bieżących potrzeb określanych przez Zamawiającego, co do ilości i terminu dostawy. Realizacja dostaw w terminie 1 dnia od przekazania zamówienia telefonicznie bądź faksem. Miejsce składowania grysów: baza materiałowo- sprzętowa w Sielcu k/Chełma. Podana ilość grysów jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Minimalna ilościowa realizacja to 80% przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ V ZADANIA: dostawa masy mineralno- asfaltowej do stosowania na gorąco Przedmiotem CZĘŚCI V zamówienia jest dostawa masy mineralno -asfaltowej na gorąco w ilości do 700 ton z przeznaczeniem do wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych - remonty cząstkowe dróg powiatowych. Masa mineralno- asfaltowa na gorąco do warstwy ścieralnej, beton asfaltowy o uziarnieniu 0-12 mm, dla ruchu KR2. Masa mineralno -asfaltowa na gorąco jako wyrób budowlany powinna spełniać wymagania PN- S- 96025:2000. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w/w wymagań, jednak Wykonawca który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Receptura laboratoryjna określająca skład mieszanki mineralno- asfaltowej, opracowana przez Wykonawcę, powinna być dostarczona do zatwierdzenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem produkcji mieszanki. Dostawy w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00- 13:00, wg bieżących potrzeb określanych przez Zamawiającego, co do ilości i terminu dostawy. Realizacja dostaw w terminie 1 dnia od przekazania zamówienia telefonicznie bądź faksem. Wykonawca musi zapewnić wydanie masy z wytwórni mas bitumicznych w odległości nie większej niż 40 km od bazy materiałowo- sprzętowej zlokalizowanej w Sielcu k/Chełma. Zamawiający będzie odbierał i transportował masę własnymi środkami transportu, stacjonującymi na w/w bazie i na własny koszt. Podana ilość masy mineralno -asfaltowej na gorąco jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Minimalna realizacja ilościowa to 80 % przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ VI ZADANIA: dostawa masy mineralno- asfaltowej do stosowania na zimno Przedmiotem CZĘŚCI VI zamówienia jest dostawa masy mineralno -asfaltowej na zimno w ilości do 25 ton z przeznaczeniem do wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych - remonty cząstkowe dróg powiatowych. Masa mineralno- asfaltowa do stosowania na zimno powinna spełniać następujące wymagania: a)do stosowania zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach (od - 15 ° C do + 35 ° C), b)pakowana w hermetyczne worki foliowe, c)możliwość układania masy bez smarowania krawędzi ubytku emulsją. Dostawy w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00- 13:00, wg bieżących potrzeb określanych przez Zamawiającego, co do ilości i terminu dostawy. Realizacja dostaw w terminie 1 dnia od przekazania zamówienia telefonicznie bądź faksem. Miejsce dostawy: baza materiałowo- sprzętowa w Sielcu koło Chełma. Podana ilość masy mineralno -asfaltowej na gorąco jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Minimalna realizacja ilościowa to 80 % przedmiotu zamówienia. Oferty częściowe mogą obejmować część I, II, III, IV, V i VI zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia bądź poszczególne jego części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142123302
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmski.iap.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach