Przetargi.pl
dostawa systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi, kodów paskowych i pipet automatycznych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

  • Adres: 20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100
  • Województwo: lubelskie
  • Telefon/fax: tel. 081 5374655 , fax. 081 5374624
  • Data zamieszczenia: 2013-07-03
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
    Al. Kraśnicka 100 100
    20-718 Lublin, woj. lubelskie
    tel. 081 5374655, fax. 081 5374624
    REGON: 43101894000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.lublin.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    dostawa systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi, kodów paskowych i pipet automatycznych
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    dostawę systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi, kodów paskowych i pipet automatycznych z możliwością składania ofert częściowych 1 - 3
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.lublin.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach