Przetargi.pl
Odbudowa drogi gminnej nr 109091L od km 1+400 do km 2+100 w miejscowości Batorz Pierwszy

Urząd Gminy Batorz ogłasza przetarg

 • Adres: 23-320 Batorz, Batorz 52 52
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-15 8745134, 8745139 , fax. 0-15 8745134
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Batorz
  Batorz 52 52 52
  23-320 Batorz, woj. lubelskie
  tel. 0-15 8745134, 8745139, fax. 0-15 8745134
  REGON: 00053521500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.batorz.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa drogi gminnej nr 109091L od km 1+400 do km 2+100 w miejscowości Batorz Pierwszy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Odbudowa drogi gminnej nr 109091L od km 1+400 do km 2+100 w miejscowości Batorz Pierwszy. Zakres prac obejmuje: 1. Roboty pomiarowe na długości 0,700 km 2. Roboty ziemne w ilości 98,00 m3 3. Wykonanie nawierzchni w ilości 3.500, m2 4. Roboty wykończeniowe w ilości 1.400,00 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie Dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.batorz.bip.lublin.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach