Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE DOSTARCZANIE (SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ) PALIWA GAZOWEGO WYSOKOMETANOWEGO O SYMBOLU E DLA POTRZEB SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W PONIATOWEJ,

Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc ogłasza przetarg

 • Adres: 24-320 Poniatowa, ul. Fabryczna 6
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8204730 , fax. 081 8204732
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc
  ul. Fabryczna 6 6
  24-320 Poniatowa, woj. lubelskie
  tel. 081 8204730, fax. 081 8204732
  REGON: 43102196500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanatoriumpg.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE DOSTARCZANIE (SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ) PALIWA GAZOWEGO WYSOKOMETANOWEGO O SYMBOLU E DLA POTRZEB SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W PONIATOWEJ,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe dostarczanie (sprzedaż i dostawa) paliwa Gazowego- gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E , przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 (kPa ) do instalacji znajdujących się w obiekcje zamawiającego w Poniatowej, 24- 320 Poniatowa ul. Fabryczna 6 . Zadanie Nr 1- dostarczanie paliwa gazowego - gazu ziemnego do budynku kotłowni: - rodzaj obiektu : budynek kotłowni: - grupa taryfowa: W-5: - wielkość mocy umownej : 23 m3-h: - przewidywana wielkość zużycia : 48 m-cy -280000 m3 - wymagane minimalne ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru: nie niższe 1,6 kPA , maksymalne 2,5 kPA ; Zadanie Nr 2- dostarczanie paliwa gazowego-gazu ziemnego do budynku laboratorium: - rodzaj obiektu : budynek laboratorium : - grupa taryfowa: W-1: - wielkość mocy umownej : do 10m 3-h: - przewidywana wielkość zużycia : 48 m-cy -28 m3 - wymagane minimalne ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru: nie niższe 1,6 kPA
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sanatoriumpg.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach