Przetargi.pl
Wykonanie projektu i na jego podstawie wykonanie prac remontowych dotyczących branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz instalacji sieci komputerowej LAN pomieszczeń należących do Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 347 13 10 , fax. +48 58 347 28 21
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
  ul. Narutowicza 11/12 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48 58 347 13 10, fax. +48 58 347 28 21
  REGON: 00000162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.pg.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu i na jego podstawie wykonanie prac remontowych dotyczących branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz instalacji sieci komputerowej LAN pomieszczeń należących do Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i na jego podstawie wykonanie prac remontowych dotyczących branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz instalacji sieci komputerowej LAN pomieszczeń, należących do Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Prace remontowe będą przeprowadzone w następujących pomieszczeniach: Cz. 1: 7 - 9 Gmach Główny Politechniki Gdańskiej (poziom 000) Cz. 2: 32 - 35 Gmach Główny Politechniki Gdańskiej (poziom 000) Cz. 3: 10 - 12 Gmach Główny Politechniki Gdańskiej (poziom 000) Cz. 4: sala 403 Gmach Główny Politechniki Gdańskiej (poziom 400) 2.Przedmiot zamówienia określa: Etap 1 - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania na jej podstawie remontu ww. pomieszczeń (części 1 - 4) w tym: - projekt wykonawczy - branża budowlana (cz. 1 - 4) -projekt wykonawczy - branża elektryczna (cz. 1 - 4) -projekt wykonawczy - branży sanitarnej (cz. 1 - 3) -projekt wykonawczy - branży informatycznej (cz..1 - 4) Opracowywane projekty powinny być podzielone na pomieszczenia wyszczególnione w programie funkcjonalno-użytkowym tj.: pomieszczenia 7 - 9, 32 - 35, 10 - 12, oraz sala 403. Do obowiązków Wykonawcy należy dokonanie kompletnych uzgodnień sporządzonej dokumentacji projektowej z Zamawiającym. Dokumentację projektową Wykonawca sporządzi w formie papierowej w 3 kopiach (po 3 kopie każdego dokumentu) oraz w formie elektronicznej na nośniku w postaci płyt CD-R, w dwóch egzemplarzach. Etap 2 - wykonanie prac remontowych zgodnie z opisem przedmiotu przedstawionym w programie funkcjonalny - użytkowym dla poszczególnych części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert,wadium w wysokości : dla cz. 1: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) ,dla cz. 4: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 08.04.2013r., do godz. 10:00. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest warunkiem koniecznym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy - z dopiskiem Wadium do postępowania na wykonanie projektu i na jego podstawie wykonanie prac remontowych dotyczących branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz instalacji sieci komputerowej LAN pomieszczeń należących do Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej - ZP 114.019.RB.13. 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) - poprzez zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kwesturze Politechniki Gdańskiej, I piętro Gmachu B PG w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 do 13:00. 3.Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 1)nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczyciela (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) 2)określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 3)kwotę 4)termin ważności 5)mieć formę oświadczenia bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez pośrednictwa banku lub innej tego typu instytucji 6)być nieodwołalny, 7)obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy PZP, 8)a także obejmować cały okres związania ofertą, określony w specyfikacji. 4.Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1 do 4 ustawy PZP. 5.Zamawiający zaleca dołączenie do oferty dowodu wniesienia wadium tj. odpowiednio: 1)kopii potwierdzenia dokonania przelewu 2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię złożonego w Kwesturze PG poręczenia lub gwarancji, z adnotacją Kwestury PG o terminie złożenia w niej oryginału tego dokumentu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach