Przetargi.pl
Podział geodezyjny działek leśnych położonych między jeziorami: Smołowe, Kamień, Orle i Siadło na terenie powiatu bytowskiego, województwo pomorskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-804 Gdańsk, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 326 18 88 , fax. 58 326 18 89
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 9/19
  80-804 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 326 18 88, fax. 58 326 18 89
  REGON: 19053664100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Podział geodezyjny działek leśnych położonych między jeziorami: Smołowe, Kamień, Orle i Siadło na terenie powiatu bytowskiego, województwo pomorskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest podział geodezyjny działek należących do Lasów Państwowych, stanowiących główne koryto rz. Brdy. Położenie: obręb Lubkowo, Przęsin gm. Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie. 2)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wydzielenie gruntu stanowiącego główne koryto rzeki Brdy z gruntów leśnych między jeziorami: Smołowe, Kamień, Orle i Siadło i sporządzenie materiałów przewłaszczeniowych w celu uregulowania stanu prawnego i uzyskania decyzji stwierdzających trwały zarząd RZGW w Gdańsku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) i ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 r. Nr 193, poz. 1287). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza 14 000 euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach