Przetargi.pl
Wykonanie robót ziemnych i drogowych przy rozbudowie cmentarza komunalnego w Rumi - kwatera grzebalna D4 wraz z budową odcinka drogi wzdłuż kwatery D4

Gmina Miejska Rumia ogłasza przetarg

 • Adres: 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7/204
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6719410 , fax. 058 6796517
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Rumia
  ul. Sobieskiego 7/204 7/204
  84-230 Rumia, woj. pomorskie
  tel. 058 6719410, fax. 058 6796517
  REGON: 00052525700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.rumia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót ziemnych i drogowych przy rozbudowie cmentarza komunalnego w Rumi - kwatera grzebalna D4 wraz z budową odcinka drogi wzdłuż kwatery D4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ziemnych i drogowych przy rozbudowie cmentarza komunalnego w Rumi - kwatera grzebalna D4 wraz z budową odcinka drogi wzdłuż kwatery D4. 2.Zakres prac dot. budowy kwatery grzebalnej D4 obejmuje wykonanie następujących robót: 1) roboty przygotowawcze: a) wycinka drzew i karczowanie pni o fi 10 - 35 cm, b) ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i poszycia, c) wywóz karpiny na odległość do 7 km i oczyszczenie terenu; 2) roboty ziemne: a) roboty pomiarowe, b) usunięcie humusu o grubości 15 cm, c) roboty ziemne z wbudowaniem ziemi w nasyp, d) formowanie i zagęszczanie nasypów, e) plantowanie skarp, umocnienie skarp płytami MEBA, f) dostarczenie brakujących mas ziemnych, g) balustrady; 3) roboty drogowe: a) roboty pomiarowe, b) wykonanie koryta głębokości 20 cm na szerokości jezdni i chodników, c) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, d) rowki pod krawężniki, ławy betonowe pod krawężniki, krawężniki betonowe o wym. 15 × 30 cm, e) podbudowa z kruszywa naturalnego, nawierzchnie z kostki brukowej grubości 8 cm; 4) schody terenowe: a) wykonanie i profilowanie koryta na szerokości chodnika i schodów, b) wykonanie i zagęszczenie podłoża, c) rowki pod obrzeża, obrzeża betonowe, d) nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8 cm, e) balustrady; 5) odwodnienie: a) montaż odwodnienia systemowego odwodnienia liniowego w klasie obciążenia C250 z skrzynką odpływową, b) wykonanie studni chłonnej do drenażu liniowego, c) wykonanie odcinka sieci wodociągowej z wpięciem do istniejącej instalacji, d) wykonanie ujęcia wody wraz z studnią chłonną; 6) nasadzenia zieleni: nasadzenia zastępcze (posadzenie 72 sztuk robinii akacjowej odmiany kulistej na terenie gminy przy ul. Pomorskiej w Rumi, drzewa muszą mieć wysokość około 3,00 m, obwody pnia na wysokości 130 cm wynoszące 10-12 cm, drzewa muszą zostać opalikowane (1 drzewo po 3 paliki) i mieć zaprawione doły ziemią urodzajną w ilości 125 l pod każde drzewo, po posadzeniu drzewa muszą zostać podlane, prace powinny odbywać się w uzgodnieniu i pod nadzorem pracownika tut. Urzędu)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127143
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4.000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.rumia.pl (Zamówienia publiczne - przetargi aktualne)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach