Przetargi.pl
Zakup (sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego) z dostawą oleju opałowego do Zespołu Szkół Publicznych w Bytoni.

Gmina Zblewo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-210 Zblewo, ul. Główna 40
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5884381 , fax. 058 5884569
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zblewo
  ul. Główna 40 40
  83-210 Zblewo, woj. pomorskie
  tel. 058 5884381, fax. 058 5884569
  REGON: 00549803000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zblewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup (sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego) z dostawą oleju opałowego do Zespołu Szkół Publicznych w Bytoni.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup (sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego) z dostawą oleju opałowego do kotłowni olejowej w Zespole Szkół Publicznych w Bytoni (szacunkowa ilość oleju na rok kalendarzowy 2013 - 35 000 litrów) w ilościach i z częstotliwością wg potrzeb Zamawiającego. Olej opałowy ma spełniać następujące parametry: - gęstość w 20°C g/ml nie więcej niż: 0,855; - wartość opałowa MJ/kg nie mniej niż : 42,6; - temperatura zapłonu °C nie niższa niż : 56,00; - lepkość kinematyczna w temp. 20°C mm2/s nie większa niż : 6,00; - skład frakcyjny: a) do temp. 250°C destyluje, % (V/V) nie więcej niż 65; b) do temp 350°C destyluje, % (V/V) nie więcej niż 85; - temperatura płynięcia °C nie wyższa niż: -20°C; - pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacji % (m/m) nie większa niż : 0,3; - zawartość siarki % ( m/m) nie więcej niż: 0,20; - zawartość wody mg/kg nie więcej niż: 200; - zawartość stałych ciał obcych mg/kg nie więcej niż 24; - pozostałoś po spopieleniu % )m-m= nie większa niż :0,01; Dostawca przy każdorazowej dostawie oleju do kotłowni dostarcza dokumenty (atesty) potwierdzające parametry jakościowe oleju opałowego. Wymagany termin realizacji zamówienia nie później niż 24 godziny od daty złożenia zamówienia. Dostawy będą dokonywane zgodnie z ceną zaproponowaną w ofercie. Cena oferty nie może zmienić się przez okres trwania zamówienia. Podane powyżej ilości oleju mają charakter szacunkowy. W związku z tym Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu zamówionych mniejszych ilości paliwa. Ściśle obowiązujący natomiast jest termin umowy, tj. od dnia podpisania do 31.12.2013 r. Olej opałowy będzie dostarczany przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zblewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach