Przetargi.pl
Dzierżawa jednego urządzenia do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów w ruchu lądowym przekraczających dopuszczalną prędkość z możliwością montażu w kontenerze lub maszcie wieżowym będącym na wyposażeniu Straży Gminnej w Trzebielinie wraz z obsługą techniczną;

Gmina Trzebielino ogłasza przetarg

 • Adres: 77-235 Trzebielino, Trzebielino 7A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8580253 , fax. 059 8580167
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebielino
  Trzebielino 7A 7A
  77-235 Trzebielino, woj. pomorskie
  tel. 059 8580253, fax. 059 8580167
  REGON: 77097956500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa jednego urządzenia do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów w ruchu lądowym przekraczających dopuszczalną prędkość z możliwością montażu w kontenerze lub maszcie wieżowym będącym na wyposażeniu Straży Gminnej w Trzebielinie wraz z obsługą techniczną;
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa jednego urządzenia do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349960005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: odstępuje się od wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.trzebielino.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach