Przetargi.pl
Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Grzybowo - gmina Regimin (powiat ciechanowski, województwo mazowieckie)

Urząd Gminy w Regiminie ogłasza przetarg

 • Adres: 06-461 Regimin, Regimin 22
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6811756 , fax. 023 6811756
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Regiminie
  Regimin 22 22
  06-461 Regimin, woj. mazowieckie
  tel. 023 6811756, fax. 023 6811756
  REGON: 00055047900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.regimin.bazagmin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Grzybowo - gmina Regimin (powiat ciechanowski, województwo mazowieckie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Grzybowo - gmina Regimin (powiat ciechanowski, województwo mazowieckie)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: cena =100%

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.regimin.bazagmin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach