Przetargi.pl
Dostawa materiałów i urządzeń do produkcji protez, gorsetów i aparatów ortopedycznych.

Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa "STOCER" Samodzielny Publiczny ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7119037 , fax. 022 7119037
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa "STOCER" Samodzielny Publiczny ZOZ
  ul. Wierzejewskiego 12 12
  05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie
  tel. 022 7119037, fax. 022 7119037
  REGON: 00029812300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stocer.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów i urządzeń do produkcji protez, gorsetów i aparatów ortopedycznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów i urządzeń do produkcji protez, gorsetów i aparatów ortopedycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331410000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium na całość przedmiotu zamówienia wynosi 3 822,00 zł słownie: trzy tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote Natomiast w rozbiciu na poszczególne pakiety: Pakiet nr 1 - 285,00 PLN Pakiet nr 2 - 27,00 PLN Pakiet nr 3
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z zapisami SIWZ zamieszczonej na stronie www.stocer.pl
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z zapisami SIWZ zamieszczonej na stronie www.stocer.pl

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stocer.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach