Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem płyt granitowych pod pomnik Jana Pawła II w Pułtusku

Gmina Pułtusk ogłasza przetarg

 • Adres: 06-100 Pułtusk, ul. Rynek 41
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6920391 , fax. 023 6924296
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pułtusk
  ul. Rynek 41 41
  06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie
  tel. 023 6920391, fax. 023 6924296
  REGON: 13037790700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem płyt granitowych pod pomnik Jana Pawła II w Pułtusku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem płyt granitowych pod pomnik Jana Pawła II w Pułtusku oraz wykonanie napisu na płycie: wypłyń na głębię.W miejscu, na którym ma stanąć pomnik, wylano już betonowy cokół, na którym należy zamontować
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 449121007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3000.00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 2 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykonawca powinien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 dostawy odpowiadające swym charakterem przedmiotowi zamówienia. Przez dostawy odpowiadające swym charakterem przedmiotowi zamówienia należy rozumieć dostawy płyt granitowych o wartości brutto co najmniej 100.000,00 PLN Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga przedstawienia próbki płyty granitowej która będzie zamontowana na betonowym cokole. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenia lub dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ) 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego z wykonawców. 3. Wykaz dostaw potwierdzający posiadanie przez wykonawcę doświadczenia zawodowego (wzór druku załącznik nr 5 do SIWZ), 4. Dokumenty potwierdzające, że wykazane w załączniku nr 5 do SIWZ dostawy zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga przedstawienia próbki płyty granitowej o wymiarach 25 cm x 25 cm, która będzie zamontowana na betonowym cokole oraz informacji na temat jej właściwości fizykochemicznych, która powinna zawierać co najmniej następujące informacje: gęstość, nasiąkliwość, ścieralność, wytrzymałość na ściskanie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość-kolor
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pultusk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach