Przetargi.pl
Opracowanie programu inwestycji II etapu zadania 51074 Łask Budowa stacji paliw wraz z dodatkowymi magazynami

12 Terenowy Oddział Lotniskowy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 28A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6840600 , fax. 022 6840666
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy
  ul. Nowowiejska 28A 28A
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6840600, fax. 022 6840666
  REGON: 01212598500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: wojsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie programu inwestycji II etapu zadania 51074 Łask Budowa stacji paliw wraz z dodatkowymi magazynami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie programu inwestycji - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 120, poz. 831) - II etapu zadania 51074 Łask Budowa warsztatów i
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, - spełniają warunki udziału w postępowaniu, - dysponują pracownikami posiadającymi uprawnienia projektowe, - dysponują pracownikami posiadającymi poświadczenie bezpieczeństwa o dopuszczeniu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE - dla potrzeb zapoznania się z materiałami niejawnymi. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie dokumentów złożonych w ofercie, zgodnie z SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 2) Oświadczenie potwierdzające, że oferowana usługa spełnia wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ; 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych; 4) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych; 5) Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje pracownikami posiadającymi uprawnienia do pracy na materiałach niejawnych o klauzuli POUFNE; 6) Oświadczenie, że zobowiązania podmiotów występujących wspólnie, co do oferty oraz co do wykonania przedmiotu zamówienia są solidarne -jeżeli dotyczy; 7) Wycena prac; 8) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 9) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 10) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 11) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 12) Wykaz osób funkcyjnych, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności; 13) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie osób funkcyjnych Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; 14) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie: - posiadają wymagane Prawem budowlanym uprawnienia projektowe. Zamawiający wymaga przedstawienia uwierzytelnionych kopii uprawnień oraz zaświadczeń z właściwych izb samorządu zawodowego wraz z dowodem ubezpieczenia OC; - posiadają poświadczenie bezpieczeństwa o dopuszczeniu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE - dla potrzeb zapoznania się z materiałami niejawnymi; 15) Wykaz podwykonawców przewidywanych do wykonania zamówienia z określeniem części zamówienia przez nich realizowanej oraz szczegółowego zakresu i wartości; 16) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; 17) Dokumenty potwierdzające, że usługi ujęte w wykazie zostały wykonane należycie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ipzp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach