Przetargi.pl
Remont ulicy Kościuszki i Kunegundy w Skaryszewie - przebudowa nawierzchni.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza przetarg

 • Adres: 26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6103095 , fax. 048 6103089
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
  ul. Słowackiego 6 6
  26-640 Skaryszew, woj. mazowieckie
  tel. 048 6103095, fax. 048 6103089
  REGON: 00052770100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skaryszew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ulicy Kościuszki i Kunegundy w Skaryszewie - przebudowa nawierzchni.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: 1. roboty rozbiórkowe 1) frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. od 3 do 9cm z odwiezieniem urobku na odl. do 1km; 2. kanalizacja deszczowa 2) ręczne roboty ziemne z transportem urobku na odl. do 10km; 3) umocnienie pionowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WADIUM: 3.000,00 PLN. Wadium należy wnieść do dnia 15.05.2009r. do godz. 11.00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki ogólne: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058). 2. Warunki szczegółowe 2) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania zrealizowali min. 3 roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzonymi dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie, 3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także przy wykonaniu zamówienia będzie zatrudniony kierownik budowy o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zamówienia, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, wymaganymi przepisami prawa budowlanego i ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, 4) posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 5) udzielą 3-letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach, określonych w SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy. 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3)Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4)Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6)Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7)Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wraz ze wskazaniem kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego wymaganymi przepisami prawa budowlanego i ustawy (o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów). 8) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt 7 Wykonawca wskazał , że takimi osobami nie dysponuje, 9) Wykaz narzędzi i urządzeń którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, 10) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia narzędzi i urządzeń do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt 9 Wykonawca wskazał , że zostaną udostępnione przez inny podmiot, 11) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, obejmujących wykonanie budowy dróg - z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. skaryszew.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach