Przetargi.pl
Utrzymanie zimowe dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Sieradza

Gmina Miasto Sieradz ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, pl. Wojewódzki 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (043) 8266165 , fax. 043 822-30-05
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sieradz
  pl. Wojewódzki 1 1
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. (043) 8266165, fax. 043 822-30-05
  REGON: 73093433500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieradz.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie zimowe dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Sieradza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie dwóch zadań związanych z utrzymaniem zimowym dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych polegających na: - w ramach zadania I: odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń nawierzchni chodników i parkingów oraz schodów - w ramach zadania II: a)prowadzeniu akcji zimowej (odśnieżanie i usuwania oblodzeń), b)wywozie nadmiaru zalegającego śniegu (w razie konieczności), c)utrzymaniu ciągłej gotowości do prowadzenia akcji zimowej od dnia jej rozpoczęcia do dnia zakończenia, d)zebraniu piasku i zanieczyszczeń po prowadzonej akcji zimowej z powierzchni utwardzonej, w sezonie 2011/2012 do dnia 10 kwietnia 2012r., termin ten może być przesunięty z uwagi na warunki atmosferyczne, w uzgodnieniu z Zamawiającym w formie pisemnej, e)remoncie cząstkowym nawierzchni jezdni masą na zimno (w razie konieczności), Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykreślenia w trakcie trwania umowy z załącznika nr A i B dróg o łącznej długości nie większej niż 3,0 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja przetargowa składająca się z: a)specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b)wykazu dróg gminnych - załącznik A do SIWZ, c)wykazu dróg - ciągów komunikacyjnych - załącznik B do SIWZ, d)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - zimowego utrzymania dróg i ulic, e)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - zimowego utrzymania chodników i parkingów, f)zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach - załącznik nr 1 do umowy. Wymagany termin wykonania zamówienia: dla zadania I - od dnia 01.12.2011r. do dnia 31.12.2011r. dla zadania II - od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP O/Sieradz Nr 86 1020 4564 0000 5502 0040 9680 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - w Wydziale Finansowym w pok. 19, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty. 7.Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umsieradz.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach