Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu

Gmina Miasto Sieradz ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, pl. Wojewódzki 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (043) 8266165 , fax. 043 822-30-05
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sieradz
  pl. Wojewódzki 1 1
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. (043) 8266165, fax. 043 822-30-05
  REGON: 73093433500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieradz.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu przy ul. Uniejowskiej 199 w ilości ok. 23.000 litrów. Ilość oleju opałowego podana jest szacunkowo i może ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wymagane parametry oleju wg: PN-C-96024:L1 - gęstość w temperaturze 15°C: 850-860 kg/m3 - wartość opałowa nie niższa niż: 42,6 MJ/kg - temperatura zapłonu (°C) nie niższa niż 69-84°C - lepkość kinematyczna w temp. 20°C nie niższa niż: 4,00 mmz/s - zawartość siarki nie wyższa niż 0,2 % m/m - zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg - zawartość zanieczyszczeń stałych nie więcej niż 24 mg/kg - pozostałość po spopieleniu nie więcej niż 0,003mg/litr - pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej nie więcej niż 0,03 % m/m Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianego oleju w zależności od potrzeb. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy SP Nr 6 nie zrealizuje zamówienia w ilości 23.000 litrów, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu nie wykonania umowy w 100%. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć olej własnym transportem i na własny koszt. Poszczególne dostawy będą realizowane w kilku partiach (dostawach), w zależności od możliwości magazynowania, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z SP Nr 6, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Podstawą obliczenia cen jednostkowych przedmiotu umowy będzie aktualna cena netto producenta paliw, który zaopatruje Wykonawcę obowiązująca w dniu dostawy, powiększona o marżę albo pomniejszona o upust Wykonawcy i należny podatek VAT. Podstawą obliczenia ceny oferty będzie cena netto producenta paliw podana na stronie internetowej, który zaopatruje Wykonawcę (wydrukowana i dołączona do oferty), obowiązująca w dniu ogłoszenia przetargu powiększona o marżę albo pomniejszona o upust Wykonawcy i należny podatek VAT. Marża albo upust Wykonawcy nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić SP Nr 6 w formie pisemnej o obowiązującej w dniu dostawy cenie netto producenta za 1 litr oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15°C. Każdorazowo wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego Wykonawca dostarczy jego świadectwo jakości. Jednorazowa maksymalna wielkość dostaw to: około 6.000 litrów. Reklamacje dotyczące jakości towaru mogą być składane w formie pisemnej przez SP Nr 6 nie później niż 7 dni po jego odebraniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umsieradz.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach