Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju opałowego dla Gminy Pątnów

Gmina Pątnów ogłasza przetarg

 • Adres: 98-335 Pątnów,
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8865220 , fax. 43 8865250
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pątnów
  98-335 Pątnów, woj. łódzkie
  tel. 43 8865220, fax. 43 8865250
  REGON: 73093471400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju opałowego dla Gminy Pątnów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2016/2017 i 2017/2018 w ilości do 136 000 litrów w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2018r. Uwaga: wielkość zamówienia może ulec zmianie w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi lub w przypadku wymiany źródła ciepła z kotła olejowego na inny. b) Wykonawca dostarczy w sezonie grzewczym 2016/2017 i 2017/2018 olej opałowy autocysternami do kotłowni w następujących budynkach gminnych: Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie (48 000 litrów), Punktu Przedszkolnego w Popowicach ( 26 000 litrów), Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach ( 44 000 litrów) i Punktu Przedszkolnego w Załęczu Wielkim ( 18 000 litrów) . Koszty transportu pokrywa Wykonawca. c) Dostawy opału realizowane będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez zarządców poszczególnych obiektów. d) Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie 1 dnia roboczego, liczonego od dnia otrzymania zamówienia złożonego telefonicznie, w godzinach od 8.00 do 14.00, dokładne godziny Wykonawca powinien ustalić z odbiorcą telefonicznie. e) Olej opałowy powinien spełniać wymagania obowiązującej w Polsce normy jakościowej PN-C-96024:2011 dla gatunku L1.Minimalne wymagania dla dostarczonego oleju opałowego: wartość opałowa nie mniej niż 42,6 MJ/kg, gęstość w temperaturze 150C nie większa niż 0,860 mg/m3, temperatura zapłonu - nie mniejsza niż 560C, lepkość kinematyczna w temp. 200C - nie większa niż 6,00 mm2/s, temperatura płynięcia - nie większa niż - 200C, zawartość siarki - nie większa niż 0,10%, zawartość wody - nie większa niż 200 mg/kg, zawartość zanieczyszczeń stałych - nie większa niż 24 mg/kg, pozostałość po spaleniu - nie większa niż 0,01% oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1547) w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe f) Zamawiający oświadcza, że ilości paliwa określone w pkt. a należy traktować jako szacunkowe. W zależności od potrzeb Zamawiającego mogą one ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. Ilość oleju opałowego objętego postępowaniem odnosi się do rzeczywistych warunków tankowania do zbiorników Zamawiającego. g) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia w szczególności określonymi w pkt. e. h) Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym. i) Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i w przypadku wątpliwości , co do jakości dostarczonego oleju opałowego - skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium. j) Zamawiający wymaga, by faktury za olej opałowy były dostarczane w formie papierowej, oddzielnie na każdą placówkę. Wykonawca przy dostawie danej partii przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dołączyć komunikat cenowy Producenta (wydruk cen paliw ze strony internetowej Producenta z dnia poprzedzającego dostawę).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.patnow.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach