Przetargi.pl
SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ 65 000 LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO I 29 000 LITRÓW OLEJU NAPĘDOWEGO DLA GMINY BURZENIN

Gmina Burzenin ogłasza przetarg

 • Adres: 98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8214095 , fax. 42 8214095
 • Data zamieszczenia: 2016-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Burzenin
  ul. Sieradzka 1 1
  98-260 Burzenin, woj. łódzkie
  tel. 43 8214095, fax. 42 8214095
  REGON: 00053816500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugburzenin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ 65 000 LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO I 29 000 LITRÓW OLEJU NAPĘDOWEGO DLA GMINY BURZENIN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą 65 000 litrów oleju opałowego i 29 000 litrów oleju napędowego dla Gminy Burzenin: Część I Sprzedaż wraz z dostawą 65 000 litrów oleju opałowego lekkiego, przeznaczonego do kotłowni olejowych przy Urzędzie Gminy Burzenin, w Zespole Szkół w Waszkowskiem oraz kotłowni olejowej w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie gm. Burzenin, stanowiących własność Gminy Burzenin. Wymagane parametry oleju opałowego wg. PN-C-96024:L1 Część II Sprzedaż wraz z dostawą 29 000 litrów oleju napędowego wg. PN-EN590, przeznaczonego dla pojazdów Urzędu Gminy oraz pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Burzenin w ramach bieżącego utrzymania gotowości bojowej p. pożarowej. Miejsce dostaw zakładowa stacja paliw przy Urzędzie Gminy Burzenin ul. Sieradzka 1 98-260 Burzenin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: Część I 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN). Część II 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysięcy PLN).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ugburzenin.pl/bip/zamowieniapow30
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach