Przetargi.pl
Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2016-2017 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin

Gmina Dmosin ogłasza przetarg

 • Adres: 95-061 Dmosin, Dmosin 9
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8747485 , fax. 046 8746294
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dmosin
  Dmosin 9 9
  95-061 Dmosin, woj. łódzkie
  tel. 046 8747485, fax. 046 8746294
  REGON: 75014821300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dmosin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2016-2017 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2016 -2017 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09135100-5 - Olej opałowy 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego: 1) w ilości 48.000 litrów na sezon grzewczy 2016- 2017 do kotłowni : - Urzędu Gminy Dmosin - Ośrodka Zdrowia w Nagawkach - Świetlicy profilaktyczno -wychowawczej w Nagawkach 2) w ilości 44.000 litrów na sezon grzewczy 2016- 2017 do kotłowni: - Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie 3) w ilości 18.000 litrów na sezon grzewczy 2016- 2017 do kotłowni - Szkoły Podstawowej w Kołacinie. Olej powinien posiadać następujące parametry podstawowe: -Wartość opałowa- nie mniej niż 41 300 kJ/ kg -Gęstość w temp. 150C - nie większa niż 0,860 kg l -Temperatura płynięcia , max -20 stopni C 3. Olej opałowy będzie dostarczany sukcesywnie w ilościach i do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 4. W okresie obowiązywania umowy bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może zmienić producenta paliwa na podstawie, którego danych złożono ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia. 5. Gmina Dmosin na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadza postępowanie na wyłonienie wykonawcy na dostawę lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2016 - 2017 w imieniu następujących jednostek: 1) Gminy Dmosin 2) Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie 3) Szkoły Podstawowej w Kołacinie. 6. Poszczególne jednostki wymienione w pkt.4 zobowiązują się do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2016- 2017 na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych). 3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu Oddział Dmosin Nr 80928810241430059220000040 z dopiskiem wadium na zamówienie pod nazwą: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2016-2017 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin konto dla podmiotów zagranicznych: Pełen numer rachunku bieżącego Gminy Dmosin do wykonywania przelewów międzynarodowych jest następujący : Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A. PL Nr 80928810241430059220000040 Kod SWIFT - MBREPLPW z dopiskiem wadium na zamówienie pod nazwą: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2016-2017 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin (za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin, w którym odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego). Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) . 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy d) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ustęp 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw. 6. Postanowienia punktu 5 stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w punkcie 4 ppkt 2 i 5. 7. W przypadku złożenia przez Wykonawców wadium w formie, o której mowa w punkcie 4 ppkt 2-5, Wykonawca zobowiązany jest włączyć do oferty kopię dokumentu gwarancji lub poręczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji lub poręczenia osobno załączyć do oferty. 8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 9. Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wadium wniesione w pieniądzu. 10. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji partii dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dmosin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach