Przetargi.pl
Sprzedaż oleju opałowego dla Nadleśnictwa Gidle do 30.04.2018 roku

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle ogłasza przetarg

 • Adres: 97-540 Gidle, Niesulów 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (34) 327 29 70 , fax. (34 ) 327 29 70
 • Data zamieszczenia: 2016-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle
  Niesulów 3 3
  97-540 Gidle, woj. łódzkie
  tel. (34) 327 29 70, fax. (34 ) 327 29 70
  REGON: 15002656900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gidle.katowice.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Skarb Państwa reprezentowany przez PGL LP Nadleśnictwo Gidle

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż oleju opałowego dla Nadleśnictwa Gidle do 30.04.2018 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż oleju opałowego lekkiego na potrzeby szkółki leśnej w przewidywanej ilości do 80 000 litrów. Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania określone w Polskiej Normie - olej opałowy PN-C-96024:2011. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy autocysterną do Gospodarstwa Szkółkarskiego Sowin (adres: ul. Partyzantów 14, 97-532 Żytno) na koszt wykonawcy przy użyciu środka transportu, którym przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie dysponował. Zamawiający przewiduje jednorazowo zamówienie oleju opałowego w ilości minimum 2 000 litrów. Zamawiający posiada 6 zbiorników po 2 000 litrów każdy. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu dotyczący dostarczonej partii oleju opałowego aktualny atest jakościowy producenta oleju opałowego lub poświadczoną przez niego kopię tego atestu. Zamawiający przewiduje zmniejszenie ilości zamówionego oleju. W takim przypadku Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty ceny za rzeczywiście odebraną ilość oleju opałowego i nie będzie zobowiązany do odebrania oleju opałowego w ilości 80 000 litrów, ani do zapłacenia odszkodowania za nie odebranie oleju opałowego w tej ilości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 25 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_gidle
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach