Przetargi.pl
Usługa drukowania skryptu Materiały do prac w laboratorium chemicznym dla studentów wydziałów: Budownictwa i Elektrotechniki dla PWSZ w Chełmie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5640456, 5640359 , fax. 082 5640456
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  ul. Pocztowa 54 54
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 082 5640456, 5640359, fax. 082 5640456
  REGON: 11060701000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa drukowania skryptu Materiały do prac w laboratorium chemicznym dla studentów wydziałów: Budownictwa i Elektrotechniki dla PWSZ w Chełmie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa drukowania skryptu Materiały do prac w laboratorium chemicznym dla studentów wydziałów: Budownictwa i Elektrotechniki dla PWSZ w Chełmie w nakładzie 150 egzemplarzy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.chelm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach