Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, wkładek anatomicznych, cewników, worków do zbiórki moczu, środków pielęgnacyjnych oraz rękawic jednorazowego użytku na potrzeby Domu Pomocy Społecznej SENIOR w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 22-211 Różanka, Różanka 117B
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5718116
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  Różanka 117B 117B
  22-211 Różanka, woj. lubelskie
  tel. 082 5718116
  REGON: 00108922600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.senior.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, wkładek anatomicznych, cewników, worków do zbiórki moczu, środków pielęgnacyjnych oraz rękawic jednorazowego użytku na potrzeby Domu Pomocy Społecznej SENIOR w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż i dostawa pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, wkładek anatomicznych, cewników, worków do zbiórki moczu, środków pielęgnacyjnych oraz rękawic jednorazowego użytku na potrzeby Domu Pomocy Społecznej SENIOR w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331410000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.senior.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach