Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, znak sprawy 4/2016/PN.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Warszawska 2-4 2-4
  21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie
  REGON: 00058444840000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: spzozc.w.interia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, znak sprawy 4/2016/PN.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa wyrobów medycznych t.j.: a) elektroda neutralna jednorazowa, dwuczęściowa - symetryczna, okrągła, pow. czynna 80-85 cm2, z dodatkowym pierścieniem rozpraszającym oddzielonym mechanicznie i elektrycznie od obu części przewodzących elektrody, kompatybilna z systemem ochronnym diatermii typu ERBE VIO w ilości 500 szt., b) elektroda neutralna jednorazowa, dwuczęściowa - symetryczna, pow. czynna 70-75 cm2, dla dzieci o wadze od 5kg do 15 kg, kompatybilna z systemem ochronnym diatermii typu ERBE VIO, pakowana pojedynczo, w ilości 100 szt., do magazynu szpitalnego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. 2. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: KOD CPV - 33141000-0 - jednorazowe nie chemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 3. Zamówienie obejmuje dostawy według asortymentu i w ilościach wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 5. Dostawy będą odbywać się do magazynu szpitalnego SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim w terminie maksymalnie do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, w godzinach 7:30-14:30, od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest podać oferowany termin dostawy częściowej w dniach roboczych w formularzu oferty cenowej (załącznik nr 1 do SIWZ). Niewskazanie terminu dostawy częściowej oznacza, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy częściowej wskazany w SIWZ, tj. 4 dni robocze. 6. Oferowane wyroby muszą spełniać wszelkie wymagania dotyczące stosowanie w jednostkach służby zdrowia, w szczególności znak CE, być dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, Dz. U. Nr 93 poz. 896, ze zm.) 7. Wykonawca załączy do oferty deklarację CE z informacją o kompatybilności z danym modelem diatermii wymienionym w formularzu asortymentowo-cenowym. 8. Terminy ważności dostarczanych wyrobów, w dniu dostawy, nie mogą być krótsze niż co najmniej 2/3 okresu ważności podanego na opakowaniu, w stosunku do daty produkcji. 9. Wykonawca może zaoferować produkt w opakowaniu innej wielkości niż to określono w formularzu asortymentowo-cenowym, pod warunkiem, że łączna ilość (odpowiednio sztuk, opakowań,) nie będzie mniejsza (po przeliczeniu) od przedmiotu zamówienia a przekroczenie ilości będzie mniejsze niż wielkość opakowania handlowego podanego w formularzu ofertowo-cenowym. Każde opakowanie powinno zawierać etykietę zawierającą następujące dane: nazwę wyrobu, datę produkcji, termin ważności, warunki przechowywania, nazwę i adres producenta. 10. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 11. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331410000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania dostawy częściowej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozmc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach