Przetargi.pl
UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO w KWOCIE 500 000,00 złotych dla GMINY TARNAWATKA

Urząd Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg

 • Adres: 22-604 Tarnawatka, ul. Lubelska 39
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-84 662-47-10 , fax. 0-84 662-47-24
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Tarnawatka
  ul. Lubelska 39 39
  22-604 Tarnawatka, woj. lubelskie
  tel. 0-84 662-47-10, fax. 0-84 662-47-24
  REGON: 00099919100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnawatka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO w KWOCIE 500 000,00 złotych dla GMINY TARNAWATKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Tarnawatka w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100). 2. Kredyt jest przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. 3. Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji kredytu w transzach, o których będzie informował Wykonawcę nie później niż z czterodniowym wyprzedzeniem. 4. Spłata kredytu (kapitału) dokonana zostanie w okresie pięciu lat. Obowiązują raty kwartalne, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, po upływie każdego kwartału, tj. 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października. Wstępne wyliczenie wysokości rat: kapitał 500 000,00 złotych, ilość rat - 20. 20 rat w kwocie po 25 000,00 złotych Spłata odsetek dokonywana będzie w terminach spłaty rat, tj do ostatniego dnia miesiąca, w którym spłacane będą raty kapitału. 5. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z sumy: - stałej w okresie kredytowania marży banku, - zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej dla trzymiesięcznych depozytów bankowych (WIBOR-3M). Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3-y miesięcznych, notowanej na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy kredytu w pierwszym okresie trzymiesięcznym oraz na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów trzymiesięcznych, powiększonej o marżę banku w wysokości ................ p.p stałą w okresie kredytowania. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu, Wykonawca powinien przyjąć wysokość stawki WIBOR-3M, na dzień 22 listopada 2012 r. tj. 4,60 %. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu, Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę. 7. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia Zamawiającego (kredytobiorcy). Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnawatka.bip.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach