Przetargi.pl
DOSTAWA ZNAKÓW DROGOWYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMIE

Powiat Chełmski ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5627501 , fax. 82 5627510
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chełmski
  Plac Niepodległości 1 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5627501, fax. 82 5627510
  REGON: 11019822100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ZNAKÓW DROGOWYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków drogowych i słupków do znaków. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i w tym celu dokonuje podziału zamówienia na 2 części. CZĘŚĆ I ZADANIA: dostawa znaków drogowych Przedmiotem zamówienia CZĘŚCI I zadania jest dostawa znaków drogowych zgodnie z poniższym zestawieniem. 1.Ostrów E17a -1 2.Ostrów E18a -1 3.Gotówka E17a -2 4.Gotówka E18a -2 5.Kol. Ostrów Ostrów E2a -1 6.Ostrów 4 E13 -1 7.Lustro Drogowe U18a- 2 8.Zakaz wjazdu pojazdów o masie całkowitej ... B18 -10- 8T 9.Zakaz wjazdu pojazdów o masie całkowitej ... B18 -10- 5T 10.Zwężenie jezdni A12b -4 11.Zwężenie jezdni A12c -4 12.Hniszów Kol. E4 -2 Lewo/Prawo 13.Przystanek autobusowy D15 -20 14.STOP B20 -20 15.Ograniczenie prędkości B 33 -10- 30 16.Ograniczenie prędkości B 33 -10- 40 17.Ograniczenie prędkości B 33 -10- 50 18.Koniec ogr. prędkości B34 -10- 30 19.Koniec ogr. prędkości B34 -10- 40 20.Koniec ogr. prędkości B34 -10- 50 21.Dzieci A17 20 RAZEM: 160 Wymagania dotyczące zamawianych znaków: 1.Znaki na podkładzie ocynkowanym z podwójna giętą krawędzią. 2.Folia odblaskowa I generacji. 3.Wielkość: średnie. 4.Znaki wraz z uchwytami. 5.Zamawiane znaki muszą być wykonane zgodnie z załącznikami Nr 1-4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /Dz. U. z 23 grudnia 2003 r., Nr 220, poz. 2181/. 6.Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24- miesięcznej gwarancji na zakupione znaki drogowe. 7.Miejsce dostawy: baza materiałowo- sprzętowa w Sielcu k/Chełma. CZĘŚĆ II ZADANIA: dostawa rur stalowych Przedmiotem zamówienia CZĘŚCI II zadania jest dostawa rur stalowych ocynkowanych w odcinkach 3,50 m i średnicy zewnętrznej 60,30 mm oraz grubości ścianki nie mniejszej niż 2,90 mm w ilości- 100,00 szt. oraz kotw płaskownika 60 x 6 mm o długości 20 cm (na szerokość łopaty). Miejsce dostawy: baza materiałowo- sprzętowa w Sielcu k/Chełma. Oferty częściowe mogą obejmować część I i II zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia bądź poszczególne jego części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349922009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmski.iap.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach