Przetargi.pl
DOSTAWA PALIW SILNIKOWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH W 2013 ROKU

Powiat Chełmski ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5627501 , fax. 82 5627510
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chełmski
  Plac Niepodległości 1 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5627501, fax. 82 5627510
  REGON: 11019822100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PALIW SILNIKOWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH W 2013 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw silnikowych ze stacji paliw zlokalizowanej w obrębie granic administracyjnych miasta Chełm do samochodów służbowych oraz sprzętu służbowego Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz materiałów eksploatacyjnych. PALIWA SILNIKOWE Rodzaje paliw silnikowych objętych przedmiotem zamówienia i ich ilości: 1.Olej napędowy (ON)- do 41 800,00 litrów rocznie; 2.Benzyna bezołowiowa (PB 95)- do 8 500,00 litrów rocznie; Paliwo musi spełniać wymagania obowiązującej Polskiej Normy (dla oleju napędowego: PN-EN 590:2006, dla benzyny bezołowiowej: PN-EN 228:2009) oraz wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych /Dz. U. Nr 221, poz. 1441/. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w/w wymagań, jednak Wykonawca który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W/w paliwa będą zakupowane w zależności od potrzeb na zasadach tankowania do pojedynczych samochodów lub doraźnie do kanistrów i beczek w stacji paliw wybranego Wykonawcy. Wykaz pojazdów oraz osób upoważnionych do tankowania Zamawiający przedstawi wybranemu Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wykonywać każde tankowanie przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 6:00 do 24:00. Podane ilości paliw są ilościami szacunkowymi, w przypadku niezrealizowania ilościowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, dostawę uważa się za zakończoną bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Minimalna realizacja ilościowa to 60 % przedmiotu zamówienia. MATERIALY EKSPLOATACYJNE: 1.olej do mieszanki paliwowej do dwusuwów-250,00 szt. (po 100,00 ml) 2.olej do smarowania łańcucha w pilarkach-100,00 szt. (po 5,00 l) 3.smar litowy-2,00 szt. (po 10,00 kg) 4.płyn do chłodnic-20,00 l 5.płyn do spryskiwaczy letni-28,00 szt. (po 5,00 l) 6.olej przekładniowy-10,00 l 7.płyn hamulcowy DOT-4-10,00 szt. (po 1,00 l) 8.olej do silników 10W40 diesel- 40,00 l 9.olej mineralny do przekładni 80W/90- 30,00 l 10.olej do silnika 15W40 diesel- 30,00 l 11.plak- środek czyszczący- 16,00 szt. 12.zapachy samochodowe- 36,00 szt. 13.żarówki H-7- 19,00 szt. 14.płyn do spryskiwaczy zimowy- 26,00 szt. (po 5,00 l) 15.ścierki z mikrofibry- 15,00 szt. 16.preparat do czyszczenia smoły- 6,00 szt. 17.płyn do mycia szyb- 5,00 szt. 18.pianka- czernidło do opon- 3,00 szt. 19.pasta typu tempo- 2,00 szt. 20.żarówki H-4- 8,00 szt. 21.żarówki 12 V 10 W- 20,00 szt. 22.żarówki 12 V 21 W- 20,00 szt. 23.żarówka 12 V 5 W- 20,00 szt. Podane ilości materiałów eksploatacyjnych są ilościami szacunkowymi, w przypadku niezrealizowania ilościowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, dostawę uważa się za zakończoną bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Minimalna realizacja ilościowa to 60 % przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmski.iap.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach