Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 2 oraz przy ul. L.W.P. w Porębie

Urząd Miasta Poręba ogłasza przetarg

 • Adres: 42-480 Poręba, ul. Dworcowa 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0 32 67 71 355, 67 71 258 , fax. 0 32 67 71 746
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Poręba
  ul. Dworcowa 1 1
  42-480 Poręba, woj. śląskie
  tel. 0 32 67 71 355, 67 71 258, fax. 0 32 67 71 746
  REGON: 00099045100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 2 oraz przy ul. L.W.P. w Porębie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej w Porębie. Szczegółowe dane dotyczące zamówienia zamieszczone są w dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 25 000,- zł. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Nr konta bankowego: BPS SA O/Katowice Filia w Porębie 65 1930 1334 2002 0200 0060 0001

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umporeba.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach