Przetargi.pl
Leśniczówka Grodziec- rozbiórka stodoły

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz ogłasza przetarg

 • Adres: 42-470 Siewierz, Łysa Góra 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6742957, 6742958 , fax. 032 6741160
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz
  Łysa Góra 6 6
  42-470 Siewierz, woj. śląskie
  tel. 032 6742957, 6742958, fax. 032 6741160
  REGON: 27253593100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.lasy.gov.pl/siewierz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednosta organizacyjna Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Leśniczówka Grodziec- rozbiórka stodoły
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja pierwszego etapu inwestycji Budowa leśniczówki Grodziec. Pierwszy etap obejmuje rozbiórkę stodoły. 2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje całkowitą rozbiórkę obiektu budowlanego (stodoły) wraz z posadzkami i fundamentami w tym: 1. Rozebranie obróbek blacharskich w tym rynien i rur spustowych w stodole. 2. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej stodoły. 3. Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej w stodole. 4. Rozebranie konstrukcji drewnianej dachu stodoły. 5. Rozebranie stropu nad parterem stodoły. 6. Rozebranie ścian parteru stodoły. 7. Skucie posadzek stodoły. 8. Rozebranie gnojownika i konstrukcji żelbetowej obok budynku stodoły. 9. Rozebranie fundamentów stodoły do poziomu posadowienia. 10. Zagospodarowanie odpadów i ich utylizacja. 3. Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w przedmiarze robót, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz Opisie rodzaju, zakresu i sposobu przeprowadzenia robót rozbiórkowych wraz z opisem sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia dla budynków gospodarczych Leśniczówki Grodziec stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 400,00 PLN (słownie złotych: czterysta złotych) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 2. 1 pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku BGŻ S.A. o/Katowice nr 10 2030 0045 1110 0000 0041 8480 2. 2 poręczeniach bankowych 2. 3 poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 2. 4 gwarancjach bankowych 2. 5 gwarancjach ubezpieczeniowych 2. 6 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.) 3. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo - kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty) i musi ono obejmować cały okres związania ofertą. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium jeżeli wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wobec Nadleśnictwa Siewierz, dających podstawę do zatrzymania wadium w oparciu o przepisy Ustawy (art. 46 ust 4a. i ust 5.). Zapłata roszczeń z gwarancji może nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia do gwaranta żądania zapłaty wadium. Żądanie zapłaty wadium wraz z oświadczeniem, że wadium jest należne z powodu zaistnienia jednej ze wskazanej okoliczności zgodnie z art. 46 ust 4a. i ust 5. oraz dokumenty potwierdzające, że żądanie zapłaty zostało podpisane przez osobę, które mogą zaciągać zobowiązanie w imieniu Nadleśnictwa Siewierz są jedynymi dopuszczalnymi warunkami, od wniesienia których gwarant może uzależniać zapłatę wadium. W przypadku gdy gwarancja zawierać będzie inne dodatkowe warunki wypłaty roszczenia Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia gwarancji, a tym samym odrzucenia oferty. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.1 rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 6.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_siewierz/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach