Przetargi.pl
Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Łokietka w Mysłowicach

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2235930 , fax. 032 2234310
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
  ul. Fabryczna 10 10
  41-404 Mysłowice, woj. śląskie
  tel. 032 2235930, fax. 032 2234310
  REGON: 27826832000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpwikmyslowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Łokietka w Mysłowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana sieci wodociągowej o długości ok. 235 m oraz przyłączy wodociągowych o długości ok. 100 m w ulicy Łokietka w Mysłowicach. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie zgodnie z Przyjęciem zgłoszenia robót z dnia 04.06.2014 r. nr AB-II.6743.1.101.2014JK oraz projektem budowlanym stanowiącymi załączniki do umowy odpowiednio nr 1 i nr 2. Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe, ziemne, montażowe i odtworzeniowe. Szczegółowy zakres rzeczowo - przedmiotowy zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie, które stanowią integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7.000,00 złotych słownie : siedem tysięcy złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpwikmyslowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach